Speel­na­tuur voor kin­de­ren met han­di­cap

Begin novem­ber is Natuur­mo­nu­men­ten in samen­wer­king met Reva­li­da­tie­fonds, Fonds ver­stan­de­lijk gehan­di­cap­ten, NSGK (Neder­land­se Stich­ting voor het Gehan­di­cap­te Kind), de Speel­tuin­ben­de en Ken­nis­cen­trum Groen & Han­di­cap het pro­ject ‘Natuur voor ieder­een’ gestart. De eer­ste con­cre­te stap is de aan­leg van Speel­na­tuur van OERRR bij Bezoe­kers­cen­trum Oister­wijk. Op deze natuur­lij­ke speel­plek kun­nen in de toe­komst álle kin­de­ren, dus ook kin­de­ren met een han­di­cap, samen de natuur bele­ven. Het pro­ject is moge­lijk dank­zij een bij­dra­ge van € 1,9 mil­joen van de Nati­o­na­le Post­co­de Lote­rij.
Natuur voor ieder­een!
Dat is de ambi­tie van de pro­ject­part­ners. Met het pro­ject wil­len de orga­ni­sa­ties de natuur toe­gan­ke­lij­ker maken voor men­sen met een beper­king. Voor ruim 4 mil­joen Neder­lan­ders is het bezoe­ken van natuur­ge­bie­den name­lijk een las­ti­ge opga­ve. Zand­pa­den, klap­hek­jes of gebrek­ki­ge par­keer­plaats vor­men voor deze groep soms onneem­ba­re hin­der­nis­sen, bij­voor­beeld door gebruik van een rol­la­tor, rol­stoel of kin­der­wa­gen. De komen­de drie jaar wor­den 40 natuur­ge­bie­den aan­ge­pakt om ieder­een van de natuur te kun­nen laten genie­ten, waar­bij ook de doel­groep kin­de­ren spe­ci­fie­ke aan­dacht krijgt. Het natuur­ge­bied Oister­wijk­se Bos­sen en Ven­nen is één van de eer­ste.
Voor­zie­nin­gen en goe­de infor­ma­tie
‘Natuur voor ieder­een’ bena­dert toe­gan­ke­lijk­heid via vijf spo­ren. Naast de bereik­baar­heid en het weg­ha­len van fysie­ke hin­der­nis­sen op de rou­tes is het geven van goe­de infor­ma­tie zeker zo belang­rijk, zowel in het gebied maar ook al op de web­si­te en via ande­re com­mu­ni­ca­tie­ka­na­len. Door goe­de infor­ma­tie te ver­strek­ken kan ieder­een zelf inschat­ten of een rou­te geschikt is. Ook wordt geke­ken naar het ver­gro­ten van de bekend­heid van de natuur­re­cre­a­tie bij de doel­groep, en gaan we zor­gen dat men­sen zich wel­kom voe­len.
Bron: natuurmonumenten.nl