Nieu­we avon­tu­ren­brug in Arn­hem-Zuid in het teken van natuur

Woens­dag 14 sep­tem­ber om 15.30 uur ont­hult Wet­hou­der Ron König op sym­bo­li­sche wij­ze de nieu­we avon­tu­ren­brug op Stads­boer­de­rij De Koren­maat. Deze avon­tu­ren­brug zal kin­de­ren nóg nadruk­ke­lij­ker uit­da­gen om te spe­len en te ont­dek­ken in de natuur­lij­ke omge­ving van het struin­moe­ras op deze stads­boer­de­rij. De pij­lers van de brug zijn klaar, de opbouw volgt later. De ont­hul­ling vindt plaats tij­dens ons jaar­lijk­se oogst­feest.
Spe­len en ont­dek­ken in het groen
Met de nieu­we avon­tu­ren­brug wor­den kin­de­ren nog meer uit­ge­daagd om te spe­len en op ont­dek­kings­tocht te gaan in het struin­moe­ras. Natuur­be­le­ving is een belang­rij­ke pij­ler van het natuur­cen­trum. We bie­den kin­de­ren de ruim­te om de natuur te ont­dek­ken en te bele­ven op onze stads­boer­de­rij­en. Een avon­tuur­lij­ke omge­ving in het groen, die inspi­reert en een wel­ko­me afwis­se­ling is op ande­re uit­da­gin­gen in het digi­ta­le tijd­perk. Ook na de ver­zelf­stan­di­ging van Natuur­cen­trum Arn­hem op 1 janu­a­ri 2017 blij­ven we ons hier­voor inzet­ten.
Steeds dui­de­lij­ker wordt dat bewe­gen en spe­len in de natuur posi­tie­ve effec­ten heeft op kin­de­ren. Bete­re school­pres­ta­ties en afna­me van over­ge­wicht zijn slechts enke­le voor­beel­den. Nieu­we maat­schap­pe­lij­ke inzich­ten als ‘zit­ten is het nieu­we roken’ of de posi­tie­ve effec­ten van de Poké­mon­ra­ge, waar­door kin­de­ren weer naar bui­ten gaan, slui­ten hier­op aan.
De aan­schaf van de avon­tu­ren­brug is moge­lijk gemaakt door vele klei­ne en gro­te bij­dra­gen van onze bezoe­kers, met name door twee voor­ma­li­ge huis­art­sen uit de wijk en door een spon­sor­ac­tie van Albert Heijn in Huis­sen.
Oogst­feest
De ont­hul­ling van de avon­tu­ren­brug vindt plaats tij­dens het oogst­feest op en rond het erf van Stads­boer­de­rij De Koren­maat. Daar zijn op 14 sep­tem­ber tus­sen 13.30 en 17.00 uur ver­ras­sen­de acti­vi­tei­ten, rond­lei­din­gen en proe­ve­rij­en voor jong en oud. Een over­zicht van alle acti­vi­tei­ten staat op http://stadsboerderijdekorenmaat.nl/oogstfeest2016/. Op woens­dag 21 sep­tem­ber vie­ren we de oogst­tijd op een wat beschei­de­ner schaal op Stads­boer­de­rij Pre­sik­haaf.
Bron: arnhem.nl