Gemeen­te Lei­den intro­du­ceert een nieu­we groe­ne aan­pak voor het onder­houd van de leef­om­ge­ving

De gemeen­te intro­du­ceert een nieu­we aan­pak voor het onder­houd van de leef­om­ge­ving. Uit­gangs­punt is dat de basis – stra­ten, stoe­pen, groen en speel­plek­ken — op orde is. Over­bo­dig straat­meu­bi­lair wordt weg­ge­haald. Zo ont­staat ruim­te voor ini­ti­a­tie­ven van bewo­ners zelf, zoals het zelf­ont­wor­pen plein in de Meren­wijk: de Cli­vi­a­dal.

“Het plein was een stuk­je ver­waar­loosd nie­mands­land. Van­we­ge pro­test uit de buurt zag de gemeen­te ervan af om daar extra par­keer­plek­ken aan te leg­gen. Als bewo­ners heb­ben we in 2014 plan­nen gemaakt voor een alter­na­tie­ve inrich­ting van het plein” ver­telt Edo Els­tak, een van de ini­ti­a­tief­ne­mers.

Groen en gezel­lig
“Met een begin­ka­pi­taal van Fonds 1818, en exper­ti­se en prak­ti­sche hulp van de gemeen­te, kon­den we in 2015 echt actief aan de slag.” De jeu-de-bou­les-baan was het eer­ste wapen­feit; daar­na heeft de gemeen­te de bestra­ting rond het plein onder han­den geno­men. De omwo­nen­den namen de inrich­ting van de moes­tuin, krui­den­tuin en de kleu­ri­ge plan­ten­per­ken voor hun reke­ning. ”Veel buurt­be­wo­ners hiel­pen mee. Door het samen­wer­ken in de tuin is er nu meer onder­ling con­tact in de buurt. Kin­de­ren spe­len weer gezel­lig op het plein, en ook pas­san­ten komen nieuws­gie­rig kij­ken en een praat­je maken.”

bron: gemeente.leiden.nl