In het kader van de week van de duurzaamheid organiseert de Gemeente Zaanstad op dinsdagmiddag 6 februari a.s. een discussiemiddag over Gezonde leefomgeving. De gemeente Zaanstad zou daar graag één of twee professionals bij willen hebben om aan het gesprek deel te nemen en mee te denken.
Achtergrondinformatie: Deze sessie maakt deel uit van een reeks themaweken georganiseerd door Platform aan de Zaan onder de noemer Zaanse Geluiden, samen met de gemeente Zaanstad. Doel van het gesprek 6 februari a.s. is om met verschillende partners uit de stad de verbinding tussen gezondheid/welbevinden en groen/natuur bespreken, en te kijken waar de urgente opgaven voor de komende tijd in de stad liggen (er worden veel woningen bijgebouwd komende decennia dus extra noodzaak om de stad ook groen en leefbaar te houden) en waar kansen liggen om te versnellen en elkaar te versterken. Zie voor meer informatie ook www.zaansegeluiden.nl, week van de duurzaamheid.
Indien u interesse heeft in het bijwonen van deze middag kunt u een email sturen aan info@degroenestad.nl

Een groene omgeving is goed voor onze gezondheid, zo blijkt uit wetenschappelijke onderzoek. Groen en natuur werken ontspannend, dragen bij aan de luchtkwaliteit, sociale contacten nemen toe als de buurt groener is en we bewegen en sporten graag in de natuur. De uitdaging voor de komende decennia is die kennis te vertalen naar de inrichting van de groene openbare ruimte. Dit seminar brengt kennis bij elkaar over dat vraagstuk; hoe ziet een groene, gezonde wijk eruit als we die nu zouden willen ontwerpen? Deze kennis is relevant voor stedelijke herinrichtsprojecten, maar ook voor bouw van nieuwe woonwijken. Verschillende onderzoekers zullen hun nieuwste onderzoeksresultaten presenteren en Niek Roozen, landschapsarchitect en grondlegger van het concept Groene Stad, zal daarna de discussie leiden waarin we antwoord willen krijgen op de vraag hoe we dit vertalen naar die groene, gezonde wijk van de toekomst en welke kennis daarvoor nog ontbreekt. Daarbij zal een link met de Floriade 2022 en de nieuwe wijk Almere-Floriade (na 2022) niet ontbreken.
Aeres Hogeschool

 

Datum:   4 mei 2017
Tijd:         12.30 – 17.00 uur
Locatie:   Aeres Hogeschool Almere, Stadhuisstraat 18, Almere

Aanmelden kan via:
https://www.aeres.nl/hogeschool/agenda/20170504seminargroenegezondewijk
 

Op de themabijeenkomst Groene Verstedelijking van De Groene Stad in samenwerking met de provincie Zuid-Holland, zijn dinsdagmiddag 18 april in Den Haag de eerste factsheets gepresenteerd.
In deze publicaties worden de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek naar het effect van groen op onze woonomgeving, leerprestaties, gezondheid en werkomgeving op een toegankelijke manier beschreven. De onderzoeken vonden plaats in het kader van het onderzoekproject ‘De Groene Agenda’. De factsheets tonen aan dat groen niet alleen een mooi decor biedt maar ook meerwaarde levert op diverse maatschappelijke terreinen.
Hetti van Hamersveld, senior beleidsmedewerker groenbeleid,  –nam namens de provincie Zuid-Holland de eerste exemplaren in ontvangst.
Op dit moment zijn vijf factsheets beschikbaar. De thema’s zijn:

  1. Groen, meer dan mooi en gezond
  2. Groen en Leren
  3. Groen en Wonen
  4. Groen en Herstellen
  5. Groen en Werken

De uitgaven zijn onderdeel van ‘De Groene Agenda’, een programma waarin kennisinstellingen samen met ondernemers innovatieve groenconcepten ontwikkelen en testen. De Groene Stad werkt hierin samen met Royal Flora Holland en vooraanstaande kennisinstellingen zoals de WUR en de VU.
Met deze uitgaven wordt het belang van het werk van De Groene Stad wordt onderstreept. Om dat te kunnen voortzetten is het belangrijk dat bedrijven, overheden en andere organisaties de schouders onder De Groene Stad zetten. Dat kan door ondertekening van De Groene Stad Charta.
Ook werd er een doorkijkje naar de toekomst gegeven. Een rol voor De Groene Stad is om het groene denken op de agenda te houden. De Groene Stad biedt een platform aan waar bedrijven, overheden en organisaties elkaar kunnen ontmoeten rond het thema groen. Verder vertaalt De Groene Stad de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk en deelt geslaagde praktijkcases uit binnen- en buitenland met overheden en bedrijfsleven.

Tijdens de themabijeenkomst Groene Verstedelijking in de Statenzaal van het Provinciehuis van Zuid-Holland vond een gedachtewisseling plaats van Zuid-Hollandse topambtenaren, wetenschappers, natuurorganisaties, bedrijfsleven en beleidsambtenaren van gemeenten.
De factsheets zijn te vinden op www.degroenestad.nl/factsheets
 

Dinsdag 18 april vond in het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort weer een Groene Poortbijeenkomst plaats. Deze keer was de bijeenkomst gewijd aan groen en klimaatverandering. Peter Kuipers Munneke, weerpresentator bij de NOS en polair meteoroloog (glacioloog), belichtte de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering. Vervolgens toonden landschapsarchitecten en hoveniers enkele inspirerende voorbeelden van groene klimaatrobuuste gebiedsinrichtingen.
Kuipers Munneke legde uit waarom het klimaat verandert en wat ons te wachten staat. “Scenario’s van het KNMI laten zien dat we in de toekomst jaarlijks zo’n 60% meer dagen met behoorlijk veel regen kunnen verwachten. Dat geldt ook voor de temperatuur: er zullen meer dagen zijn met hittestress. Groen kan zeker helpen om de gevolgen daarvan op te vangen. “Het zou goed zijn als we steden meer op een bos laten lijken. Grote en kleine groene oplossingen zorgen voor meer infiltratie, temperatuurdemping enzovoorts. En dan heb ik het nog niet eens over andere effecten van groen zoals fijnstofopname en waardestijging van onroerend goed.” Steden klimaatadaptief inrichten is volgens de wetenschapper een goede zaak, maar niet genoeg. “We moeten de verdere opwarming van de aarde tegengaan door onze CO2-uitstoot te verminderen. Daarom pleit ik voor ‘re-use, reduce & recycle’.”
Praktijkvoorbeelden
Na deze confronterende presentatie lieten enkele landschapsarchitecten en hoveniers zien al volop met groene klimaatrobuuste gebiedsinrichtingen bezig te zijn. Zij presenteerden inspirerende voorbeelden van openbare tuinen met aandacht voor biodiversiteit, wateropvang, energie, hergebruik van materialen en een duurzaamheidsvisie voor de langere termijn.
Boodschap aan het kabinet
VHG-directeur Egbert Roozen vindt deze Groene Poortbijeenkomst een goede gelegenheid om het belang van groen en de behoefte aan een coördinerend bewindspersoon op dit gebied weer eens onder de aandacht te brengen. “Iedereen ziet het belang van groen. Een gecoördineerde, landelijke aanpak van het Deltaplan Groen is naar ons idee noodzakelijk voor de groene, gezonde steden van de toekomst. Dat willen we graag meegeven aan de deelnemers in de kabinetsformatie.”
Over Groene Poort
Groene Poort brengt vier disciplines op één platform bij elkaar: politiek, bedrijfsleven, overheid en kennisinstituten. Genodigden zijn leden van de Eerste en Tweede Kamer, functionarissen bij de rijksoverheid, portefeuillehouders bij provincies, veiligheidsregio’s, gemeenten, kennisinstituten, bestuursleden van brancheorganisaties en directies en commissarissen van groenbedrijven met een branchevertegenwoordigende functie. De volgende Groene Poort vindt plaats in het najaar van 2017. Groene Poort is een gezamenlijk initiatief van Branchevereniging VHG en de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL), in samenwerking met Zuydgeest Communicatie.

De Groene Agenda is een programma waarin kennisinstellingen samen met ondernemers innovatieve groenconcepten ontwikkelen en testen. De komende decennia wordt de samenleving geconfronteerd met extremere weersomstandigheden, vergrijzing van de bevolking en toenemende verstedelijking. Daarnaast zal de dalende kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving een groeiend negatief effect hebben op de gezondheid en het welbevinden van de mens. Groen kan een bijdrage leveren aan de oplossing van dit soort problemen. De positieve effecten van groen zijn in verschillende onderzoeken aangetoond. Dankzij het Programma de Groene Agenda kan deze kennis nu worden omgezet naar kunde en verdienmodellen. De looptijd van het programma is vijf jaar.
Planten voor een prima binnenklimaat is een project om de kosten en baten van groenoplossingen in gebouwen te kwantificeren zodat planten van een ‘kostenpost’ veranderen in een ‘kostenbesparing’.
Het binnenklimaat in veel gebouwen is slecht. Dit komt de gezondheid en het welzijn van de mens niet ten goede. Planten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van binnenklimaat-problemen.
• Ze brengen vocht in de lucht en kunnen lucht reinigen van giftige vluchtige stoffen.
• Ze zorgen ervoor dat er minder kunstmatige klimaatbeheersing nodig is (lagere energiekosten).
• Ze leiden tot betere prestaties van gebruikers en minder ziekteverzuim.
In het project ‘Planten voor een prima binnenklimaat’ meten kennisinstellingen zowel fysische parameters als het welzijn van de gebruiker over een langere periode. De verzamelde gegevens vormen de basis voor een model waarmee kosten en baten en ook innovatieve plantsystemen verder ontwikkeld kunnen worden.
Zo ontstaat een brede en breed gedragen economische en maatschappelijke basis voor het toepassen van planten in de binnenruimte van vooral kantoren (en scholen). En zo veranderen planten van “kostenpost” in “kostenbesparing”.
Zo stelt Coca-Cola een hele verdieping van haar Rotterdamse kantoor ter beschikking voor onderzoek, uitgevoerd door Wageningen University & Research (Wageningen Environmental Research (Alterra) en Meteorologie en Luchtkwaliteit) en Fytagoras. Het onderzoek richt zich op het monitoren van de effecten van planten op de kwaliteit van het binnenklimaat en het welbevinden van medewerkers.

Tijdens het onderzoek worden verschillende claims onderzocht, zoals een betere luchtkwaliteit en een verbeterde beleving van de kantooromgeving. Daarbij wordt gekeken wat de effecten zijn van het uitzicht op groen voor de vermindering van stress, verbeteren van de concentratie en het vergroten van het werkplezier.

Voor meer informatie: http://www.wur.nl/nl/project/Planten-voor-een-prima-binnenklimaat.htm
 
 

Annemiek van Loon is een van de auteurs van het boek ‘leve(n)de speelplekken’. Dit boek is recent uitgegeven door de Bomenstichting en vooral gewijd aan het belang voor kinderen van de aanwezigheid van bomen. Als bomenconsulent heeft zij uiteenlopende werkzaamheden. Tijd voor een interview met haar over het boek, het beleid rondom bomen en het belang van bomen en groen voor een stad en kinderen.  
U bent bomenconsulent. Kunt u kort uitleggen wat dat inhoudt en waar u zich dagelijks mee bezig houdt?
‘Mijn beroep is heel divers maar bomen staan centraal. Ik heb jaren lesgegeven op het HBO, Larenstein in Velp. Vanuit het docentschap beplantingsleer, vegetatiekunde en Urban forestry heb ik mezelf uiteindelijk gespecialiseerd in de bomen. Mijn werkzaamheden gaan over advisering voor de technische inrichting van groeiplaatsen in druk stedelijk gebied tot aan het stimuleren van biodiversiteit door middel van ecologisch beheer. Hierover schrijf ik, adviseer ik, geef cursussen en versterk ik gemeentelijke teams bij de totstandkoming van nieuwe plannen. Momenteel werk ik voor de gemeente Bronckhorst aan een bomenbeleids- en beheerplan. Daarin worden keuzes gemaakt over hoe er nu en in de toekomst met de bomen moet worden omgegaan. Want wanneer het om bomen gaat moet je ver vooruit kijken. Binnen een beleidsplan wordt daarom rekening gehouden met klimaatkwesties, stedelijke ontwikkeling, ondergrondse infrastructuur maar ook vragen over de voordelen en nadelen van bomen langs een drukke weg spelen een rol bij de planvorming.’
‘Belangrijk is dat je ook goed luistert naar de inwoners zelf. Wat willen zij met bomen en groenaanleg? Onder de inwoners is heel veel kennis aanwezig. Bomenkennis maar ook onmisbare kennis over de geschiedenis, cultuurhistorie en het dagelijkse gebruik van het gebied. Allemaal belangrijke aspecten om een duurzaam plan te maken. Binnen een stad moet er voor bomen plek gemaakt worden. Over 50 jaar moeten er in steden nog steeds bomen te zien zijn, die behouden zijn gebleven dankzij ons huidige groenbeleid.’
Vindt u dat gemeenten in hun omgevingsbeleid genoeg aandacht hebben voor groen en bomen?
‘Nee, al is er wel een positieve ontwikkeling. Natuur en bomen staan wel hoog op de agenda maar wanneer daadwerkelijk gekozen moet worden tussen een parkeerplaats of een boom dan blijkt de parkeernorm zwaarder te wegen. Juist in de uitvoering is nog veel winst te behalen. Als je niet weet hoe een boom groeit kun je hem niet goed houden en kun je een nieuwe boom ook niet goed aanplanten.’
‘Mensen vinden groen en bomen vaak een vanzelfsprekendheid, maar een boom groeit niet vanzelf, zeker niet in een stad. Bewustwording over het belang van bomen voor de stad en meer kennis over hoe bomen nu werkelijk groeien kan enorm helpen om te voorkomen dat bomen onbedoeld uit onze steden verdwijnen. Dit boek is daarvoor een prima middel.’
‘Het lijkt soms wel of een boom té vanzelfsprekend is, daardoor wordt er onder andere vaak te weinig aandacht besteed aan de aanplant. Als je een boom aanplant moet je het besef hebben deze op die plek uit moet kunnen groeien. Met bomen moet je 40 of 80 jaar vooruit durven kijken. Daarom is een goede groeiplaats zo belangrijk’
Binnen een gemeente moeten er ook bomen gekapt worden. Soms is een boom niet meer veilig. Soms is de boom in een slechte conditie waardoor deze heel veel tijd en geld aan beheermaatregelen kost. Deze bomen nemen de plek in van een boom die het op die plaats veel beter zou doen. Ook dan moet je naar de toekomst kijken. Het blijven investeren is een must om steden groen te houden. Bomen die onvoldoende functioneren kunnen dan beter worden vervangen door bomen met toekomst. Denken in ontwikkeling is belangrijker dan denken vanuit behoud. Dat is ook een belangrijk aspect in de communicatie naar bewoners. En natuurlijk doe je voor sommige bijzondere bomen harder je best. Het boek Leve(n)de speelplekken laat ook zien hoe je bomen oud kunt laten worden en hoe je jonge bomen duurzaam aanplant.’
Waarom is het belangrijk dat mensen meer te weten komen over de positieve eigenschappen van bomen?
‘Overal waar bomen zijn er mensen met klachten. Bijvoorbeeld dat er te veel bladval is, dat ze de zon wegnemen en ga zo maar door. En ja, een boom weet altijd wel iets te bedenken om mensen pesten. Als je daar echter de positieve effecten tegenover zet, wordt tijdelijke overlast voor deze mensen veel acceptabeler. Wanneer je je verder verdiept in bomen en de positieve effecten, ga je ze ook meer waarderen. Bomen zorgen bijvoorbeeld voor de afname van heat islands tijdens hittegolven. Bomen verkoelen de stad enorm. Ze zorgen voor schaduw en verdampen bovendien enorme hoeveelheden water. Met bomen is het prettiger om buiten te zijn en kinderen worden mindere blootgesteld aan de zon. Hoe minder bomen je in de stad hebt, des te minder je die effecten hebt. Er zijn de afgelopen jaren al veel dure airco’s aangeschaft voor basisscholen. Maar je kunt ook verkoeling realiseren door op een strategische manier bomen te planten. Die filteren bovendien veel fijn stof uit de lucht’
‘We hopen dat dit boek helpt om de positieve effecten van bomen meer mee te laten tellen. En dat mensen voorbij hun eigen tuintje gaan kijken. De voordelen van bomen wegen uiteindelijk veel zwaarder dan de nadelen.’
Afgelopen week is het boek ‘Leve(n)de Speelplekken, Bomen in het Middelpunt’ gepubliceerd. Waar kwam dat idee vandaan?
‘Het initiatief voor dit boek kwam van de Bomenstichting onder leiding van Hanna Hirsch. De aanleiding daarvoor was een gesprek met de VHG, de beroepsorganisatie van de Nederlandse hoveniers. Die heeft vorig jaar zomer een ‘Handleiding Groene Schoolpleinen’ uitgebracht over het belang en de mogelijkheden op het gebied van natuurlijk spelen. Een prima uitgangspunt, maar wij merkten dat er ruimte was voor aanvullende informatie wat betreft het belang en de mogelijkheden van bomen. De VHG stond open voor een aanvulling van de Bomenstichting van enkele pagina’s voor beide websites. Dit is in al het enthousiasme een boek geworden met acht hoofdstukken.’
Het moest een boek worden dat voor iedereen interessant is om te lezen, ook voor iemand die niet per se opgeleid is in bomen. Door het allemaal wat speelser te brengen kun je toch aandacht krijgen voor belangrijke basale dingen.’
Voor wie is het boek bedoeld en wat willen jullie ermee bereiken?
‘We hebben ingestoken op beleidsmedewerkers en plannenmakers, maar de uiteindelijke doelgroep voor die plannenmakers zijn de kinderen. Dat is de indirecte doelgroep van het boek. Aan de hand van Pien, een meisje dat ‘alles’ weet over bomen, wordt kinderen op een laagdrempelige manier allerlei nuttige informatie over bomen verschaft. Dat maakt de informatie een stuk toegankelijker, ook voor volwassenen. Kinderen gaan zichzelf vragen stellen en dit boek geeft daarvoor hele goede input. Het is niet alleen om te lezen, maar het jaagt kinderen ook naar buiten, om zelf te onderzoeken en uit te vinden. We hopen dat er een besef ontstaat dat bomen voor een stad heel belangrijk zijn. Als je je gaat verdiepen in de positieve eigenschappen van bomen, wat zij doen voor een stad en de mensen in een stad, zal iedereen het belang ervan inzien. Met dit boek hopen wij dit te bereiken.’
pientje
 
In ‘Levende Speelplekken’ leren kinderen aan de hand van Pien alles over bomen en natuur. Waarom is het belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd hiermee te maken krijgen en kennis opdoen van de natuur?
‘Er zijn al veel onderzoeken gedaan waarbij duidelijk is geworden dat kinderen baat hebben bij buiten leren en spelen. Een trendsetter was een aantal jaren geleden het boek ‘Het laatste kind in het bos’ van R. Louv. Dit boek gaat over de negatieve gevolgen van het feit dat kinderen steeds minder naar buiten gaan. Je ontwikkelt je motorisch veel beter als je buiten speelt. Het klimmen in een boom is nadenken, je wordt op je vingers getikt als je iets nog niet kunt. Een mooie, dikke boom prikkelt de fantasie, vergeleken bij een hapklare speeltuin. Wat je als kind meekrijgt draag je de rest van je leven mee. Daarnaast zijn we in dit land nogal opruimerig. Er zijn geen overhoekjes meer waar kinderen kuilen kunnen graven en met afgebroken takken kunnen rommelen. Je moet kinderen de ruimte geven om de natuur in te gaan, om in bomen te klimmen en vies te worden. Bomen geven mensen én kinderen heel veel.’
 

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken trekt 1,5 miljoen euro extra uit om de kwaliteit en toegankelijkheid van natuurgebieden in Nederland te verbeteren en om de Nationale Parken in binnen- en buitenland op de kaart te zetten. In totaal is er nu 4 miljoen euro tot 2018 voor versterking van de Nederlandse natuurgebieden en –landschappen.
De staatssecretaris zet een deel van het extra geld in voor de winnaars van de publieksverkiezing van het Mooiste natuurgebied van Nederland die van 10 tot 31 oktober wordt gehouden. Hij verhoogt het bedrag dat de drie mooiste natuurgebieden krijgen van 100.000 naar 300.000 euro. Vandaag sloot de inschrijftermijn voor natuurgebieden die willen meedoen aan de publieksverkiezing. Een vakjury onder voorzitterschap van professor Pieter van Vollenhoven gaat de inzendingen nu beoordelen op basis van een aantal vooraf vastgestelde criteria. Op 10 oktober maakt de jury bekend welke gebieden zijn genomineerd voor de publieksverkiezing. Van 10 oktober tot en met 31 oktober kan het publiek vervolgens zijn stem uitbrengen via de speciale verkiezingswebsite www.mooistenatuurgebied.nl waarop ook alle informatie over de verkiezing te vinden is.
Met de publieksverkiezing wil staatssecretaris Van Dam mensen meer betrekken bij wat onze natuur te bieden heeft en natuurgebieden de kans geven zich te ontwikkelen tot nationale iconen, net zoals bijvoorbeeld Amsterdam, Hollandse tulpen en molens. Onder meer door te investeren in de kwaliteit van de natuur, verbeteren van de toegankelijkheid en het versterken van de voorzieningen moeten de gebieden aantrekkelijker worden voor binnen- en buitenlandse bezoekers. Hierbij is het van groot belang dat er een goede balans blijft tussen het beschermen van de natuur en het beleven van de natuur.
Ook de andere gebieden die deelnemen aan de verkiezing en de bestaande Nationale Parken profiteren van de extra middelen. Zo worden de natuurgebieden en parken bijvoorbeeld ondersteund met kennis en kunde om ingediende plannen en ambities waar te maken. Zo levert het ministerie van Economische Zaken inhoudelijke expertise en onderzoeksgegevens voor de versterking van Nederlandse natuurgebieden.
Bron: rijksoverheid.nl

Oud-politicus en schrijver Jan Terlouw bezocht zaterdag groenbeurs Plantarium om er de Tuin en Landschap Experience te bekijken. Terlouw was vol lof over de expositie die de relatie legt tussen groen en klimaatverandering.

De Tuin en Landschap Experience is een tentoonstelling op de vakbeurs die op artistieke wijze de gevolgen van klimaatverandering uitbeeldt. De ontwerpers hebben zich laten inspireren door het boek van Terlouw, Koning van Katoren.
Oplossing
In dat boek moet de hoofdpersoon moeilijke problemen oplossen; net als de samenleving op dit moment als het om klimaatverandering gaat. Maar het toont ook aan dat iedereen een steentje aan kan bijdragen aan de oplossing.
Schande
Terlouw toonde zich onder de indruk van de tentoonstelling en sprak tevens zijn zorg uit over klimaatverandering. Een belangrijk thema, meent hij. Want de wereld in een slechtere staat doorgeven aan de volgende generatie, dat is een schande, zo zei hij in een toespraak op Plantarium.

Bron: tuinenlandschap.nl

Utrecht zet sinds kort paard en wagen in om de singels en parken de stad te onderhouden. Een boer maait het gras op de ouderwetse manier en hij wordt daarbij geholpen door bewoners van de binnenstad.
Het maaien roept niet alleen nostalgische gevoelens op bij voorbijgangers, maar het is ook beter voor het milieu. De manier van maaien is dan ook ecologisch, zegt de gemeente. “We knippen nu het gras en de planten met een lage machine. Deze knipt, maar slaat niet. We maken daardoor minder lawaai en wilde planten komen er eerder door terug.”
Volgens de gemeente Utrecht hebben inwoners van de stad zelf gevraagd om de ambachtelijke vorm van groenonderhoud. Bewoners zijn van harte uitgenodigd om samen met de boer een hooivork of een hark op te pakken.
bron: rtv utrecht

Het klimaat verandert en dat merk je in versteende steden als Rotterdam het sterkste. Het voorkomen van klimaatverandering is de beste oplossing, maar in de tussentijd vindt de SP dat de stad beter voorbereid moet zijn op deze verandering. Vandaag diende de partij bij voorjaarsnota een voorstel in om steen en asfalt in de stad te vervangen door groen.
Rotterdam heeft de afgelopen jaren aandacht besteed aan het klimaatbestendig maken van de stad. Deze zogenaamde resilience-strategie heeft ertoe geleid dat er onder andere waterpleinen en een aantal groene daken zijn aangelegd. Wie echter twee weken geleden de foto’s zag van ondergelopen kelders en singels, sinkholes in stoepen en overbelaste dakgoten kan niet anders dan concluderen dat Rotterdam nog onvoldoende voorbereid is op klimaatverandering. De SP diende daarom bij de behandeling van de voorjaarsnota vandaag een voorstel in om meer steen en asfalt in de stad te vervangen door groen.
SP-raadslid Tom Weerdmeester: ”s Zomers houden steen en asfalt hitte vast, bij heftige regen kan het water niet snel genoeg weg. Ik wil dat dit college voor eind dit jaar met een plan komt om meer steen te vervangen door bomen en groen. Waar kunnen brede stoepen wat versmald worden om plaats te maken voor groen, op welke parkeerplekken kan net zo goed een boom staan, hoe versnellen we de aanleg van groene daken, waar kunnen we waterdoorlatende klinkers gebruiken in plaats van asfalt. Deze vragen wil ik beantwoord zien in het plan.’
Groen is niet alleen een kostenpost
Groen en bomen staan normaal gesproken alleen als kostenpost in de gemeentebalans. Ook dat moet veranderen. Als het aan de SP ligt staan ook de voordelen van groen voortaan in de financiële boeken van de stad. Weerdmeester: ‘Groen voert water gelijkmatiger af en ’s zomers zorgt het voor verkoeling. Groen zorgt voor een betere luchtkwaliteit. Mensen voelen zich prettiger in een groene omgeving en ook woningen worden meer waard. De stad New York werkt al met een systeem om groen – letterlijk – beter op waarde te schatten, iets dergelijks verdient Rotterdam ook.’
bron: rotterdam.sp.nl