Jan Ter­louw vol lof over Tuin en Land­schap Expe­rien­ce

Oud-poli­ti­cus en schrij­ver Jan Ter­louw bezocht zater­dag groen­beurs Plan­ta­ri­um om er de Tuin en Land­schap Expe­rien­ce te bekij­ken. Ter­louw was vol lof over de expo­si­tie die de rela­tie legt tus­sen groen en kli­maat­ver­an­de­ring.

De Tuin en Land­schap Expe­rien­ce is een ten­toon­stel­ling op de vak­beurs die op artis­tie­ke wij­ze de gevol­gen van kli­maat­ver­an­de­ring uit­beeldt. De ont­wer­pers heb­ben zich laten inspi­re­ren door het boek van Ter­louw, Koning van Katoren.
Oplos­sing
In dat boek moet de hoofd­per­soon moei­lij­ke pro­ble­men oplos­sen; net als de samen­le­ving op dit moment als het om kli­maat­ver­an­de­ring gaat. Maar het toont ook aan dat ieder­een een steen­tje aan kan bij­dra­gen aan de oplos­sing.
Schan­de
Ter­louw toon­de zich onder de indruk van de ten­toon­stel­ling en sprak tevens zijn zorg uit over kli­maat­ver­an­de­ring. Een belang­rijk the­ma, meent hij. Want de wereld in een slech­te­re staat door­ge­ven aan de vol­gen­de gene­ra­tie, dat is een schan­de, zo zei hij in een toe­spraak op Plan­ta­ri­um.

Bron: tuinenlandschap.nl