De Groe­ne Agen­da: Plan­ten voor een beter bin­nen­kli­maat

De Groe­ne Agen­da is een pro­gram­ma waar­in ken­nis­in­stel­lin­gen samen met onder­ne­mers inno­va­tie­ve groen­con­cep­ten ont­wik­ke­len en tes­ten. De komen­de decen­nia wordt de samen­le­ving gecon­fron­teerd met extre­me­re weers­om­stan­dig­he­den, ver­grij­zing van de bevol­king en toe­ne­men­de ver­ste­de­lij­king. Daar­naast zal de dalen­de kwa­li­teit van de woon‑, werk- en leef­om­ge­ving een groei­end nega­tief effect heb­ben op de gezond­heid en het wel­be­vin­den van de mens. Groen kan een bij­dra­ge leve­ren aan de oplos­sing van dit soort pro­ble­men. De posi­tie­ve effec­ten van groen zijn in ver­schil­len­de onder­zoe­ken aan­ge­toond. Dank­zij het Pro­gram­ma de Groe­ne Agen­da kan deze ken­nis nu wor­den omge­zet naar kun­de en ver­dien­mo­del­len. De loop­tijd van het pro­gram­ma is vijf jaar.
Plan­ten voor een pri­ma bin­nen­kli­maat is een pro­ject om de kos­ten en baten van groen­op­los­sin­gen in gebou­wen te kwan­ti­fi­ce­ren zodat plan­ten van een ‘kos­ten­post’ ver­an­de­ren in een ‘kos­ten­be­spa­ring’.
Het bin­nen­kli­maat in veel gebou­wen is slecht. Dit komt de gezond­heid en het wel­zijn van de mens niet ten goe­de. Plan­ten kun­nen een belang­rij­ke bij­dra­ge leve­ren aan het oplos­sen van bin­nen­kli­maat-pro­ble­men.
• Ze bren­gen vocht in de lucht en kun­nen lucht rei­ni­gen van gif­ti­ge vluch­ti­ge stof­fen.
• Ze zor­gen ervoor dat er min­der kunst­ma­ti­ge kli­maat­be­heer­sing nodig is (lage­re ener­gie­kos­ten).
• Ze lei­den tot bete­re pres­ta­ties van gebrui­kers en min­der ziek­te­ver­zuim.
In het pro­ject ‘Plan­ten voor een pri­ma bin­nen­kli­maat’ meten ken­nis­in­stel­lin­gen zowel fysi­sche para­me­ters als het wel­zijn van de gebrui­ker over een lan­ge­re peri­o­de. De ver­za­mel­de gege­vens vor­men de basis voor een model waar­mee kos­ten en baten en ook inno­va­tie­ve plant­sys­te­men ver­der ont­wik­keld kun­nen wor­den.
Zo ont­staat een bre­de en breed gedra­gen eco­no­mi­sche en maat­schap­pe­lij­ke basis voor het toe­pas­sen van plan­ten in de bin­nen­ruim­te van voor­al kan­to­ren (en scho­len). En zo ver­an­de­ren plan­ten van “kos­ten­post” in “kos­ten­be­spa­ring”.
Zo stelt Coca-Cola een hele ver­die­ping van haar Rot­ter­dam­se kan­toor ter beschik­king voor onder­zoek, uit­ge­voerd door Wage­nin­gen Uni­ver­si­ty & Research (Wage­nin­gen Envi­ron­men­tal Research (Alter­ra) en Mete­o­ro­lo­gie en Lucht­kwa­li­teit) en Fytago­ras. Het onder­zoek richt zich op het moni­to­ren van de effec­ten van plan­ten op de kwa­li­teit van het bin­nen­kli­maat en het wel­be­vin­den van mede­wer­kers.

Tij­dens het onder­zoek wor­den ver­schil­len­de claims onder­zocht, zoals een bete­re lucht­kwa­li­teit en een ver­be­ter­de bele­ving van de kan­toor­om­ge­ving. Daar­bij wordt geke­ken wat de effec­ten zijn van het uit­zicht op groen voor de ver­min­de­ring van stress, ver­be­te­ren van de con­cen­tra­tie en het ver­gro­ten van het werk­ple­zier.

Voor meer infor­ma­tie: http://www.wur.nl/nl/project/Planten-voor-een-prima-binnenklimaat.htm