In gesprek met land­bouw­at­ta­ché Henk de Jong

De Brit­se ste­den zijn van ouds­her groen, maar het kan altijd beter!

De Groe­ne Stad in gesprek met Henk de Jong, land­bouw­at­ta­ché op de Neder­land­se ambas­sa­de in Lon­den
Wat houdt uw werk als land­bouw­at­ta­ché zoal in?
‘Mijn werk is heel divers. Samen met Bas Har­bers en Stel­la van Bem­me­len vorm ik de Land­bouw­af­de­ling op de ambas­sa­de in Lon­den. Vaak heb­ben we ook nog een mas­ter stu­dent als sta­gi­air. Een van onze hoofd­ta­ken is het onder­steu­nen van bila­te­ra­le han­dels­re­la­ties. In de prak­tijk komt dat neer op het hel­pen van het Neder­land­se MKB om zaken te doen in of met het Ver­e­nigd Konink­rijk, door het beant­woor­den van vra­gen, door par­tij­en met elkaar in con­tact te bren­gen enzo­voorts. Een belang­rijk onder­deel hier­van is het orga­ni­se­ren van semi­nars, han­dels­mis­sies over en weer, beurs­deel­na­mes en net­werk­bij­een­kom­sten. Daar­naast vol­gen we de ont­wik­ke­lin­gen in het VK (zowel poli­tiek als eco­no­misch) en rap­por­te­ren daar­over aan het minis­te­rie in Den Haag en het MKB via de web­si­te www.HollandUKTRade.nl. Ove­ri­gens houd ik ook de ont­wik­ke­lin­gen in Ier­land op landbouw‑, agri­food- en sier­teelt­ge­bied in de gaten.’
In hoe­ver­re leven de ide­a­len van De Groe­ne Stad bin­nen het Ver­e­nigd Konink­rijk? Wordt de nood­zaak tot ver­groe­ning gezien?
‘De nood­zaak van ver­groe­ning wordt geluk­kig zeker gezien. Niet alleen omdat groen pret­tig en mooi is, maar ook omdat het kan hel­pen bij prak­ti­sche pro­ble­men. Hier­bij denk ik bij­voor­beeld aan afwa­te­ring bij hevi­ge regen­val. De Brit­se ste­den zijn van ouds­her behoor­lijk groen met veel par­ken en parkjes. Bir­ming­ham heeft bij­voor­beeld de mees­te par­ken van Euro­pa. Maar het kan nog veel beter. Je ziet dat er in de ste­den aller­lei ini­ti­a­tie­ven ont­staan, vaak op buurt­ni­veau, om lelij­ke plek­ken te ver­groe­nen. De ande­re kant van het ver­haal is, dat gemeen­tes wei­nig geld beschik­baar heb­ben voor groen­voor­zie­ning. Dat helpt helaas niet en een stra­te­gisch over­heids­plan op dit gebied ont­breekt ook. De mees­te groe­ne ini­ti­a­tie­ven zijn dus par­ti­cu­lier of een com­bi­na­tie van pri­vaat-publiek.’
Aan wat voor soort ini­ti­a­tie­ven moe­ten we dan den­ken?
Een mooi ini­ti­a­tief vind ik dat van de Roy­al Hor­ti­cul­tu­ral Soci­e­ty. Zij zijn dit jaar een pro­ject gestart met als doel het ver­groe­nen van de Engel­se voor­tuin­tjes. In 2017 wil­len ze 6000 ste­ni­ge voor­tui­nen ver­groend heb­ben. En het oude tuin­ders­gil­de uit 1345, Wor­ship­ful Com­pa­ny of the Gar­de­ners, steunt pro­jec­ten om meer groen en bloei in de City of Lon­don te krij­gen. Een ande­re inte­res­san­te is een orga­ni­sa­tie als City­Sca­pes, die zich inzet om lelij­ke stuk­ken stad te ver­groe­nen door het aan­leg­gen van met mini­tui­nen en groe­ne pro­jec­ten in com­bi­na­tie met kunst. Een groot groen pro­ject dat inter­na­ti­o­naal veel aan­dacht heeft getrok­ken, zijn de plan­nen voor een groe­ne brug over de Tha­mes.
In Fran­kijk is onlangs een wet aan­ge­no­men die groe­ne daken op nieu­we gebou­wen in com­mer­ci­ë­le zones ver­plicht. Gebeurt er in het VK eigen­lijk veel op het gebied van dak- en gevel­groen?
Het gebeurt wel, maar (nog) niet op gro­te schaal. Er is een aan­tal groe­ne daken en gevels aan­ge­legd, maar helaas blijft het vaak bij pres­ti­ge­pro­jec­ten. Er is hier geen ver­plich­ting tot het ver­groe­nen van daken zoals in Frank­rijk. Een mooi pro­ject op dit gebied, is het beken­de waren­huis John Lewis dat een paar jaar gele­den een dak­tuin heeft aan laten leg­gen op zijn hoofd­ves­ti­ging: http://www.bbc.com/news/uk-england-london-28667730