Groen van en voor de maat­schap­pij’

Het pro­ject ’ Groen van en voor de maat­schap­pij’ is een van de laat­ste pro­jec­ten die met finan­cie­ring via de KIGO-rege­ling van het minis­te­rie van EZ tot stand kwa­men. Doel van het pro­ject was om ken­nis over de posi­tie­ve effec­ten van groen uit de omge­vings­psy­cho­lo­gie te inte­gre­ren in het groe­ne onder­wijs.
Aan­lei­ding van het pro­ject, was het uit­gangs­punt dat men­sen door druk­ke levens, tech­no­lo­gi­sche ont­wik­ke­lin­gen en de digi­ta­li­se­ring van de samen­le­ving steeds ver­der af staan van de natuur­lij­ke omge­ving die ons land te bie­den heeft. Natuur en land­schap zijn een steeds klei­ner deel gaan uit­ma­ken van ons leven en de posi­tie­ve effec­ten van de natuur­lij­ke omge­ving wor­den steeds min­der erva­ren. Groen draagt ech­ter op ver­schil­len­de manie­ren bij aan de kwa­li­teit van de leef­om­ge­ving en aan de kwa­li­teit van leven.
Pro­fes­si­o­nals op ver­schil­len­de niveaus zijn hier in hun dage­lijk­se prak­tijk al mee bezig, maar het onder­wijs is nog te wei­nig betrok­ken bij deze ont­wik­ke­ling. Het onder­wijs dient ook in haar onderwijsprogramma’s aan­dacht te heb­ben voor de maat­schap­pe­lij­ke waar­de van groen zodat zij de vak­be­kwa­me pro­fes­si­o­nals af kun­nen leve­ren waar in de beroeps­prak­tijk vraag naar is.
Onder­wijs beter laten aan­slui­ten
In het pro­ject heb­ben onder­wijs, onder­ne­mers, onder­zoek en omge­ving samen­ge­werkt aan het ver­za­me­len en ont­slui­ten van ken­nis op het gebied van omge­vings­psy­cho­lo­gie om zo het onder­wijs beter aan te laten slui­ten bij de beroeps­prak­tijk. Dit heeft onder meer gere­sul­teerd in het naslag­werk ‘Bui­ten beter, beter bui­ten’. Voor het onder­wijs is een Wiki­tool gemaakt. Tij­dens de pro­ject­pe­ri­o­de zijn ver­schil­len­de pilot­pro­jec­ten uit­ge­voerd waar­in pro­fes­si­o­nals uit de beroeps­prak­tijk, zorg­in­stel­lin­gen, scho­len en gemeen­ten heb­ben samen­ge­werkt met docen­ten en stu­den­ten.
 
Bron: Groen Ken­nis­net