Neder­land neemt deel aan Expo 2016 Anta­laya met the­ma “De Groe­ne Stad”

Op 23 april a.s. opent de wereld­ex­po in Anta­laya haar poor­ten. Deze Turk­se Flo­ri­a­de zal naar ver­wach­ting 8 mil­joen bezoe­kers trek­ken en is geo­pend tot 30 okto­ber van dit jaar. Recen­te­lijk heeft Neder­land zich offi­ci­eel aan­ge­meld bij de orga­ni­sa­tie als een van de deel­ne­men­de lan­den. Neder­land is een pro­mi­nen­te loca­tie toe­ge­we­zen op het expo­si­tie­ter­rein, dat maar liefst 100 ha. groot is. Het ont­werp van de Neder­land­se inzen­ding is gemaakt door de beken­de tuin- en land­schaps­ar­chi­tect Niek Roozen en staat in het teken van het the­ma  “De Groe­ne Stad”. De Neder­land­se deel­na­me is moge­lijk gemaakt dank­zij de finan­ci­ë­le sup­port van de over­heid en de onder­steu­ning van een aan­tal bedrij­ven die pro­duc­ten voor de tuin leve­ren.
Ten tij­de van de Expo zal met mede­wer­king van het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken en de Neder­land­se ambas­sa­de in Tur­kije voor het bedrijfs­le­ven een Hol­land Dag wor­den geor­ga­ni­seerd. Die vindt plaats op don­der­dag 12 mei a.s. in een van de con­gres­cen­tra op het expo­si­tie­ter­rein. Tij­dens deze dag zal een aan­tal pre­sen­ta­ties over de inno­va­tie­kracht van de Neder­land­se  tuin­bouw­sec­tor  wor­den ver­zorgd, maar daar­naast wordt het ook een belang­rij­ke ont­moe­tings­plek voor het leg­gen van han­dels­con­tac­ten tus­sen het Turk­se en Neder­land­se bedrijfs­le­ven. Wan­neer u belang­stel­ling heeft om de Hol­land Dag bij te wonen, dan kunt u zich aan­mel­den bij het secre­ta­ri­aat van Anthos (secretariaat@anthos.org).
Meer infor­ma­tie over de Expo is hier te vin­den.