Hove­niers zame­len taxus­snoei­sel in voor 150 che­mo­k­uren

De VHG-lid­be­drij­ven die deze zomer heb­ben mee­ge­daan aan de actie ‘Ver­groot de Hoop’ heb­ben bij­na 150 kubie­ke meter taxus­snoei­sel ver­za­meld. Daar­mee maken zij even­zo­ve­le che­mo­k­uren moge­lijk voor kan­ker­pa­ti­ën­ten. Boven­dien doneert ini­ti­a­tief­ne­mer Stich­ting Ver­groot de Hoop per inge­za­mel­de kuub een bedrag aan een orga­ni­sa­tie of instel­ling die werkt rond kan­ker­pre­ven­tie, ‑behan­de­ling of ‑bestrij­ding. Deze hoe­veel­heid taxus is goed voor een bedrag van ruim 7000 euro. De lan­de­lij­ke actie van Stich­ting Ver­groot de Hoop was een groot suc­ces. Bran­che­ver­e­ni­ging VHG heeft ook voor vol­gend  jaar haar mede­wer­king toe­ge­zegd.
Totaal is dit jaar ruim 256000 kilo taxus­snoei­sel inge­za­meld via 245 gemeen­ten die inza­mel­pun­ten open­stel­den. Dit snoei­sel van de Taxus Bac­ca­ta bevat een belang­rij­ke grond­stof (bac­ca­ti­ne) voor het maken van genees­mid­de­len waar­mee men tij­dens che­mo­the­ra­pie kan­ker bestrijdt. De inge­za­mel­de hoe­veel­heid is goed voor 2600 che­mo­k­uren. Van­we­ge het zach­te weer kon tot medio sep­tem­ber goed bruik­baar snoei­sel wor­den inge­le­verd. Daar­door kun­nen nóg meer pati­ën­ten wor­den gehol­pen. “De opbrengst is meer dan het dub­be­le ver­ge­le­ken met 2014, het jaar waar­in we gestart zijn met dit ini­ti­a­tief”, ver­telt Nir­ma­la Ram­dien van Stich­ting Ver­groot de Hoop. “De media-aan­dacht die de actie heeft gekre­gen en het ambas­sa­deur­schap van tv-tuin­man Rob Ver­lin­den heeft daar­aan zeker bij­ge­dra­gen.”
Actie 2016
De lat voor 2016 ligt hoog, want dan wil de Stich­ting de opbrengst nog eens ver­dub­be­len. “We nu al druk bezig om nog meer gemeen­ten aan te laten slui­ten. En uiter­aard zijn we erg blij dat we dan weer op de inzet van de hove­niers en groen­voor­zie­ners kun­nen reke­nen”, aldus Ram­dien. Bran­che­ver­e­ni­ging VHG heeft het voor­ne­men om tij­dig een ster­ke cam­pag­ne in te zet­ten, om meer leden bij de actie te betrek­ken. De lid­be­drij­ven kun­nen zich aan­mel­den voor snoei­werk bij par­ti­cu­lie­ren of op begraaf­plaat­sen, zelf snoei­sel done­ren of fun­ge­ren als inza­mel­plaats voor snoei­sel in hun gemeen­te “Zij laten daar­mee zien dat zij maat­schap­pe­lijk betrok­ken zijn”, aldus VHG-voor­zit­ter Rien van der Spek. “In plaats van het afval naar de vuil­stort te bren­gen waar ze ervoor moe­ten beta­len, krijgt het snoei­sel nu een zeer nut­ti­ge toe­pas­sing. Boven­dien kun­nen de leden met het pro­mo­ten van snoei­werk in hun regio ook nieu­we klan­ten win­nen.” De bran­che­ver­e­ni­ging onder­steunt haar leden tij­dens de actie met infor­ma­tie en diver­se pro­mo­tie­mid­de­len.