Klein­bla­di­ge lin­de is de Boom van het jaar 2016

De Win­ter of klein­bla­di­ge lin­de (Tilia cor­da­ta) is woens­dag op de Boom­kwe­kers­dag van LTO in Ech­teld geko­zen tot Boom van het jaar 2016. De ver­kie­zing is een ini­ti­a­tief van­uit de boom­kwe­ke­r­ij­sec­tor. De ver­kie­zing kreeg dit jaar the­ma: Bomen voor Bij­en.
Bomen dus die een opval­len­de posi­tie­ve bij­dra­ge leve­ren aan de bio­di­ver­si­teit en het eco­sys­teem. Behal­ve het feit dat de boom van bij­zon­de­re bete­ke­nis moet zijn voor bij­en, moet het een boom zijn die in Neder­land in vol­doen­de mate ver­krijg­baar is. Voor de ver­kie­zing Boom van het Jaar 2016 zijn na oproe­pen een der­tig­tal boom­soor­ten voor­ge­dra­gen. Een vak­ju­ry heeft uit die lijst drie bomen geno­mi­neerd.
Van­we­ge het geko­zen the­ma was voor de jury de kwa­li­teit van de boom als voe­dings­bron voor bij­en een zwaar­we­gend cri­te­ri­um in haar oor­deel. Daar­naast ook func­ti­o­na­li­teit, gezon­de groei en beschik­baar­heid.
De Win­ter of klein­bla­di­ge lin­de kreeg woens­dag op de Boom­kwe­kers­dag van LTO-vak­groep Bomen en Vas­te plan­ten ruim de helft van de stem­men. Een goed bloei­en­de boom die voor veel bij­en­ho­ning zorgt.
Op de twee­de plek kwam de Honing­boom (Sop­ho­ra japo­n­i­ca). Der­de werd de Bij­en­boom (Tetra­di­um daniel­lii).