Euro­pe­se Com­mis­sie sti­mu­leert pro­jec­ten Groe­ne Infra­struc­tuur

Kli­maat­ver­an­de­ring is een van de belang­rijk­ste beleids­on­der­wer­pen van de hui­di­ge Euro­pe­se Com­mis­sie en bevor­de­ring van Groe­ne Infra­struc­tuur (GI) wordt gezien als een belang­rij­ke bij­dra­ge op dit gebied. In die ter­men onder­streep­te Stra­hil Chris­tov van DG Mili­eu van de Euro­pe­se Com­mis­sie het belang dat zijn Com­mis­sie hecht aan Groe­ne Infra­struc­tuur. Hij leg­de uit hoe het onder­werp Groe­ne Infra­struc­tuur past in belang­rij­ke beleids­doel­stel­lin­gen van de Euro­pe­se Com­mis­sie: Duur­za­me groei en werk­ge­le­gen­heid; Cohe­sie, regi­o­na­le en plat­te­lands­ont­wik­ke­ling, Ram­pen voor­ko­men en bestrij­den; Landbouw/bosbouw en mili­eu­be­leid.
De EU-stra­te­gie op het gebied van Groe­ne Infra­struc­tuur bestaat uit vier hoofd­on­der­de­len, gaf Chris­tov aan:

  • Sti­mu­le­ren van het onder­werp Groe­ne Infra­struc­tuur op de belang­rijk­ste beleids­ter­rei­nen van de EU
  • Steun aan GI-pro­jec­ten op EU-niveau
  • Ver­be­te­ren van de toe­gang tot finan­ci­ë­le mid­de­len voor GI-pro­jec­ten

Ver­be­te­ren van de ver­sprei­ding van infor­ma­tie en sti­mu­le­ren van inno­va­tie op GI-ter­rein