Wet­hou­ders lich­ten groe­ne coa­li­tie­plan­nen toe tij­dens Groe­ne Poort

Hoe groen kleu­ren de werkprogramma’s van de nieu­we Col­le­ges van Bur­ge­mees­ter en Wet­hou­ders? Dat is de vraag die cen­traal stond tij­dens de ‘Groe­ne Poort’ op 30 sep­tem­ber — de half­jaar­lijk­se bij­een­komst in Nieuw­spoort waar poli­ti­ci, weten­schap­pers en het groe­ne bedrijfs­le­ven elkaar tref­fen. Vijf wet­hou­ders gaven tij­dens de Groe­ne Poort­bij­een­komst inzicht in hun plan­nen. Hun ambi­tie is dui­de­lijk: meer groen rea­li­se­ren, ook al moet er wor­den bezui­nigd. Met sub­si­dies, bur­ger­par­ti­ci­pa­tie en cre­a­tie­ve ver­bin­din­gen blijkt er veel moge­lijk.
 
 Foto: van links naar rechts wet­hou­der D. Ver­beek van de gemeen­te Briel­le, wet­hou­der C. Kop­penol van de gemeen­te Papen­drecht, wet­hou­der O.G. Prin­sen van de gemeen­te Apel­doorn, wet­hou­der R. Van Har­ten van de gemeen­te Vlaar­din­gen en wet­hou­der M. Bors­boom van de gemeen­te Rijs­wijk.
 
De gemeen­te Rijs­wijk werkt samen met inwo­ners, bedrij­ven en instel­lin­gen aan een groe­ne­re stad. Er is extra bud­get vrij­ge­maakt om te inves­te­ren in groen. De groe­ne para­graaf maakt inte­graal onder­deel uit van duur­zaam­heid en is een apar­te opga­ve in het coa­li­tie­ak­koord. In Vlaar­din­gen moet flink wor­den bezui­nigd, maar wordt er via een apar­te stich­ting die bewo­ners heb­ben opge­richt sub­si­die ont­van­gen voor groe­ne ini­ti­a­tie­ven. Ook Briel­le kampt met finan­ci­ë­le krap­te. De uit­da­ging daar is voor­al het groen in het bin­nen- en bui­ten­ge­bied te behou­den en ver­ste­ning van buur­ten tegen te gaan. Papen­drecht is erin geslaagd Euro­pe­se sub­si­die te bemach­ti­gen om meer groen in de gemeen­te te bren­gen. In Apel­doorn wordt groen, maar ook water bewust inge­zet om de bin­nen­stad aan­trek­ke­lij­ker te maken, hit­te­stress te bestrij­den en regen­wa­ter vast te hou­den.
Bur­ger­par­ti­ci­pa­tie
In alle gemeen­ten wordt nauw samen­ge­werkt met de bewo­ners en wor­den bur­ger­ini­ti­a­tie­ven gesti­mu­leerd. Niet alleen uit finan­ci­ë­le nood­zaak, maar ook om draag­vlak en bewust­wor­ding te cre­ë­ren. Dat bete­kent niet dat er groe­ne pro­fes­si­o­nals over­bo­dig zijn; voor de uit­voe­ring van gro­te­re pro­jec­ten bij­voor­beeld en ook voor advies over wat groen kan doen is hun inzet gewenst. ‘De groen­bran­che biedt tal van oplos­sin­gen om te ver­groe­nen, via een inte­gra­le aan­pak waar­in ook water wordt mee­ge­no­men’, aldus de bood­schap aan de bestuur­ders.
 

‘Sti­mu­leer zor­gor­ga­ni­sa­ties om hun pati­ën­ten in het groen te laten bewe­gen. Richt par­ken bewust in voor ont­span­ning en bewe­ging en kop­pel er acti­vi­tei­ten aan. Het is de kunst om de doel­groep te ver­lei­den.’
 

Groen en gezond­heid
Dat een groe­ne omge­ving ook gun­sti­ge effec­ten heeft op de gezond­heid van bur­gers, daar zijn de wet­hou­ders zich van bewust en ze noem­den er ook voor­beel­den van. Des­on­danks geven ze toe dat er meer moge­lijk is. Apel­doorn zet inmid­dels de tool TEEB-stad in om de waar­de van groen in geld uit te druk­ken, het aspect gezond­heid blijft daar­in vol­gens de wet­hou­der nog wat onder­be­licht. Onder­zoe­ker Jolan­da Maas stel­de dat met een door­dach­te aan­pak veel winst valt te beha­len: ‘Sti­mu­leer zor­gor­ga­ni­sa­ties om hun pati­ën­ten in het groen te laten bewe­gen. Richt par­ken bewust in voor ont­span­ning en bewe­ging en kop­pel er acti­vi­tei­ten aan. Het is de kunst om de doel­groep te ver­lei­den.’
Over Groe­ne Poort
Groe­ne Poort brengt vier dis­ci­pli­nes op één plat­form bij elkaar: poli­tiek, bedrijfs­le­ven, over­heid en ken­nis­in­sti­tu­ten. Geno­dig­den zijn leden van de Eer­ste en Twee­de Kamer, func­ti­o­na­ris­sen bij de rijks­over­heid, por­te­feuil­le­hou­ders bij pro­vin­cies, veiligheidsregio’s, gemeen­ten, ken­nis­in­sti­tu­ten, bestuurs­le­den van bran­che­or­ga­ni­sa­ties en direc­ties en com­mis­sa­ris­sen van groen­be­drij­ven met een bran­che­ver­te­gen­woor­di­gen­de func­tie. De vol­gen­de Groe­ne Poort vindt plaats in het voor­jaar van 2015. Groe­ne Poort is een geza­men­lijk ini­ti­a­tief van Bran­che­ver­e­ni­ging VHG en de Neder­land­se Ver­e­ni­ging van Tuin- en Land­schaps­ar­chi­tec­ten (NVTL), in samen­wer­king met Zuydgeest Com­mu­ni­ca­tie.