Ber­gen op Zoom Groen­ste stad van Neder­land 2014

De gemeen­te Ber­gen op Zoom heeft gis­ter­mid­dag in Gro­nin­gen de eer­ste prijs behaald bij Enten­te Flo­ra­le, een nati­o­na­le wed­strijd om de titel Groen­ste stad van Neder­land. Ber­gen op Zoom bond in de cate­go­rie Ste­den de strijd aan met Doe­tin­chem, Dron­ten en Oister­wijk. In de cate­go­rie ‘groen­ste dorp’ ging het Lim­burg­se Bee­sel er met het goud van­door.

Behal­ve dat de stad een jaar lang de titel Groen­ste stad van Neder­land mag voe­ren, sleept Ber­gen op Zoom ook een geld­prijs in de wacht van 5000 euro.
Stich­ting Enten­te Flo­ra­le heeft als doel het mul­ti­func­ti­o­ne­le belang van groen breed onder de aan­dacht te bren­gen van over­he­den, het bedrijfs­le­ven en de inwo­ners. De jury van de stich­ting bezocht de afge­lo­pen maan­den de ver­schil­len­de deel­ne­mers om te zien hoe iede­re gemeen­te omgaat met groen.
Ber­gen op Zoom werd op don­der­dag 5 juni door de jury aan­ge­daan. Die beoor­deel­de de deel­ne­mers op ver­schil­len­de onder­de­len, zoals Natuur en land­schap, Recre­a­tie en toe­ris­me en Cul­tuur­his­to­risch erf­goed. De jury kreeg die dag eerst een pre­sen­ta­tie te zien over het groen­be­leid in Ber­gen op Zoom. Daar­na stap­te het gezel­schap op de fiets om een rond­rit te maken langs ver­schil­len­de groe­ne hoog­te­pun­ten in onze gemeen­te. Daar­bij wer­den onder meer het Rave­lijn, het Anton van Duin­ker­ken­park, Fort de Roove­re en land­goed De Beek aan­ge­daan.
Ver­ant­woor­de­lijk wet­hou­der Patrick van der Vel­den toon­de zich woens­dag­avond na afloop van het pro­gram­ma in Gro­nin­gen trots op de benoe­ming tot groen­ste stad van Neder­land. “Apen­trots ben ik dat Ber­gen op Zoom deze award heeft gewon­nen. We had­den er voor­af ook goe­de hoop op, maar als je hem dan ook daad­wer­ke­lijk wint, bete­kent dat een enor­me ont­la­ding. Ik ben trots op Ber­gen op Zoom en trots op het team van de gemeen­te dat heel veel heeft gedaan om de prijs bin­nen te sle­pen”, aldus Van der Vel­den woens­dag­avond.
De gemeen­te Ber­gen op Zoom is gevraagd om vol­gend jaar mee te doen aan de Euro­pe­se ver­kie­zin­gen voor Groen­ste stad van Euro­pa. Over die deel­na­me is ech­ter nog geen besluit geno­men.
 
Bron: Gemeen­te Ber­gen op Zoom