Green Deal Groe­ne Daken wordt 10 sep­tem­ber onder­te­kend

Op 10 sep­tem­ber wordt tij­dens de Nati­o­na­le Groen­dag in Gro­nin­gen de Green Deal Groe­ne Daken onder­te­kend door staats­se­cre­ta­ris Dijks­ma van Eco­no­mi­sche Zaken, Erik Steeg­man, direc­teur Leven op Daken, Egbert Roozen, direc­teur Bran­che­ver­e­ni­ging VHG en enke­le ande­ren. Groe­ne daken bie­den voor­de­len en kan­sen om eco­sys­te­men te ver­ster­ken in de gebouw­de omge­ving. De Green Deal Groe­ne Daken sti­mu­leert het meer toe­pas­sen van groe­ne daken. 

Ondanks het feit dat ver­schil­len­de gemeen­ten sub­si­dies geven voor de aan­leg van begroei­de gebruiks­da­ken, zien poten­ti­ë­le eige­na­ren nog te veel bezwa­ren om er in te inves­te­ren. Ze weten niet pre­cies wat de voor­de­len zijn en som­mi­ge baten zoals de water­buf­fe­ring komen niet bij de inves­teer­der terecht.

Benut­ten van kan­sen
Via een open pro­ces zoe­ken bedrij­ven, over­he­den, finan­ci­ë­le instel­lin­gen en ken­nis­in­stel­lin­gen samen naar het benut­ten van kan­sen. Zo ook tij­dens haal­baar­heids­ge­sprek­ken voor de Green Deal. Een aan­tal sug­ges­ties is naar voren geko­men, zoals kor­ting op de riool­hef­fing, en/of de opstal­ver­ze­ke­ring of een onder­ling ver­dien­mo­del met een bank. Een zoge­naamd Natu­ral Capi­tal Impact Bond. Met bij­voor­beeld de metho­diek van The Eco­no­mics of Eco­sys­tems and Bio­di­ver­si­ty (TEEB) wor­den de baten van het groe­ne dak zicht­baar en even­tu­eel ver­re­ken­baar gemaakt. Doel van het geza­men­lij­ke pro­ces is ook om knel­pun­ten omtrent groe­ne daken te sig­na­le­ren en adres­se­ren. Zo wordt naast het maat­schap­pe­lijk ver­dien­mo­del samen gewerkt aan een sti­mu­le­ren­de con­text voor het toe­pas­sen van groe­ne daken.

Pilots
De voor­stel­len voor het maat­schap­pe­lijk ver­dien­mo­del wor­den uit­ge­werkt en getoetst met behulp van pilots. Deze pilots wor­den in de loop van het tra­ject geza­men­lijk vast­ge­steld. Het kan gaan om koop­wo­nin­gen, een kan­toor, een zie­ken­huis of bij­voor­beeld huur­wo­nin­gen. De aan­leg van de groe­ne daken zelf valt bui­ten de sco­pe van dit tra­ject.