De Groe­ne Stad op Lon­don Lands­ca­pe show

De Lands­ca­pe Show, dit jaar voor het eerst geor­ga­ni­seerd in Bat­ter­sea Park in Lon­den, op 23 en 24 sep­tem­ber aan­staan­de, is de plek van het Brit­se groe­ne bedrijfs­le­ven laat zien wat het kan. Ont­werp, aan­leg en onder­houd van de groe­ne omge­ving, inclu­sief kweek en leve­ring van (vas­te) plan­ten, hees­ters en bomen, vor­men de hoofd­moot tij­dens deze vak­ten­s­toon­stel­ling.
Zoals ook in Neder­land groeit in Groot-Brit­tan­nië de aan­dacht voor de maat­schap­pe­lij­ke func­ties  van groen in de bebouw­de omge­ving. Egbert Roozen zal namens the Green City, de inter­na­ti­o­na­le tak van de Groe­ne Stad, op de eer­ste dag van de Lands­ca­pe Show, 23 sep­tem­ber dus, een semi­nar lei­den over de moge­lijk­he­den van duur­za­me groe­ne ste­den. Loca­tie: Semi­nar Room 4; tijd 10:30 u.