De Groe­ne Stad slaat aan in Lon­den en Boe­ka­rest

Roe­meen­se vari­ant in voor­be­rei­ding
iVer­de, waar­in VHG, Anthos en LTO Vak­groep Bomen en Vas­te Plan­ten samen­wer­ken, heeft de afge­lo­pen maand op een aan­tal bui­ten­land­se sym­po­sia en bij­een­kom­sten pre­sen­ta­ties ver­zorgd over het belang van groen vol­gens het “Groe­ne Stad” prin­ci­pe.
Zo sprak Egbert Roozen, op uit­no­di­ging van de Land­bouw­raad op de Neder­land­se ambas­sa­de in Enge­land namens De Groe­ne Stad, op de Lands­ca­pe Show in Lon­den. Tegen de ach­ter­grond van de ste­de­lij­ke ont­wik­ke­ling in de toe­komst, de kli­maat­ver­an­de­ring en het bescher­men van de bio­di­ver­si­teit sprak Roozen over de moge­lijk­he­den om zowel in de par­ti­cu­lie­re tuin als in het open­baar groen aan­dacht te beste­den aan ver­groe­ning. Hij stond daar­bij ook stil bij de nieu­we trends op het gebied van groe­ne school­plei­nen, groen in zie­ken­hui­zen en groen in kan­toor­ge­bou­wen. Ook wierp hij een blik voor­uit naar de Flo­ri­a­de 2022, die zal wor­den gehou­den in Alme­re en in het teken staat van Gro­wing Green Cities.
Ook in Roe­me­nië werd De Groe­ne Stad filo­so­fie suc­ces­vol ont­van­gen. Leon Smet, die namens de Groe­ne Stad onder ande­re sprak op een bij­een­komst voor zes­tig Roe­meen­se bur­ge­mees­ters in Satu Mare en voor land­schaps­ar­chi­tec­ten en groe­ne orga­ni­sa­ties in de Neder­land­se ambas­sa­de te Boe­ka­rest, toont zich zeer enthou­si­ast over het bezoek. Smet: ‘Je merkt dat het the­ma hier enorm leeft. Wij zet­ten dan ook in op ken­nis­over­dracht van­uit Neder­land, waar wij van ouds­her op groen gebied veel exper­ti­se in huis heb­ben, zodat de Groe­ne Stad filo­so­fie in ver­schil­len­de lan­den lokaal opge­zet kan wor­den. Ook via het net­werk van de ENA, de Euro­pe­se ver­e­ni­ging van pro­du­cen­ten­or­ga­ni­sa­ties voor boom­kwe­ke­rij­pro­duc­ten, krijgt de Groe­ne Stad filo­so­fie aan­dacht in de ver­schil­len­de lid­sta­ten.’
Voor 2015 staat onder ande­re een sym­po­si­um op de rol waar­in het Roe­meens bedrijfs­le­ven, beleids­ma­kers en land­schaps­ar­chi­tec­ten met elkaar in gesprek gaan. Ook zal het ken­nis­plat­form De Groe­ne Stad een Roe­meen­se vari­ant krij­gen met dezelf­de look and feel.
Bin­nen­kort zal iVer­de haar Groe­ne Stad visie ook in Est­land pre­sen­te­ren. Egbert Roozen zal spre­ken over inno­va­tie­ve groen­toe­pas­sin­gen op een bij­een­komst in aan­we­zig­heid van de secre­ta­ris-gene­raal van het Est­se minis­te­rie van Land­bouw en de Neder­land­se ambas­sa­deur in Est­land.
Ook in Bul­ga­rije staan pre­sen­ta­ties gepland. Smet zal in Sofia de Bul­gaar­se Ver­e­ni­ging van Gemeen­ten toe­spre­ken en tevens in gesprek gaan leden van de Bul­gaar­se bran­che­ver­e­ni­gin­gen voor onder­ne­mers in het groen.