Har­der­wijk­se bezui­ni­gin­gen lei­den tot groe­ne bur­ger­ini­ti­a­tie­ven

Het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders van de Gel­der­se gemeen­te Har­der­wijk legt de gemeen­te­raad nieu­we plan­nen voor om met bestaan­de mid­de­len de open­ba­re ruim­te op een hoger kwa­li­teits­ni­veau te krij­gen. In het inte­graal beheer­plan ‘Samen kleu­ren we de Stad’ wordt de voor­stel­len voor wijkaan­pak beschre­ven en komen alle facet­ten van de open­ba­re ruim­te aan de orde, zoals groen, wegen, rio­le­ring en straat­meu­bi­lair. Het beheer­plan wordt elke 4 jaar geë­va­lu­eerd en opnieuw vast­ge­steld door de gemeen­te­raad. Het nieu­we plan geldt voor de peri­o­de 2015 tot 2019 en wordt bin­nen­kort in de gemeen­te­raad bespro­ken.
Onder druk van de bezui­ni­gin­gen heeft de gemeen­te­raad van Har­der­wijk 4 jaar gele­den moe­ten beslui­ten dat het onder­houds­ni­veau van de open­baar ruim­te omlaag moest. Des­tijds is er voor geko­zen dat dit lage­re onder­houds­ni­veau geldt voor heel Har­der­wijk. De prak­tijk leer­de ech­ter dat er op ver­schil­len­de loca­ties, zoals par­ken, bin­nen­stad en de entree van Har­der­wijk, ande­re behoef­tes zijn voor onder­houd. Daar­om legt het col­le­ge nu plan­nen voor aan de gemeen­te­raad.
In het nieu­we plan wordt voor­ge­steld om op de mees­te plek­ken in de gemeen­te een­vou­di­ge onder­de­len en mate­ri­a­len te gaan gebruikt. Het gaat om mate­ri­a­len die goed­ko­per zijn in het aan­leg­gen en behe­ren, bij­voor­beeld gazon. Daar­bij wor­den duur­de­re typen, die aan ver­van­ging toe zijn, ver­van­gen door de goed­ko­pe­re vari­an­ten. Hier­door komt er geld vrij om bij­zon­de­re plek­ken op een hoger niveau te onder­hou­den, zoals de Hor­tus en het strand­ei­land.
Het col­le­ge juicht toe dat er ini­ti­a­tie­ven ont­staan bij inwo­ners en bedrij­ven om delen van de leef­om­ge­ving zelf te wil­len onder­hou­den. Groen­stro­ken, speel­plek­ken en straat­meu­bi­lair kun­nen wor­den gea­dop­teerd en onder­hou­den. Het col­le­ge wil steeds meer ruim­te geven aan bewo­ners en bedrij­ven om vrij­wil­lig de regie te pak­ken in de open­ba­re ruim­te en doet daar­om diver­se voor­stel­len aan de gemeen­te­raad. Bij voor­keur wordt gebruik gemaakt van natuur­lij­ke mid­de­len en een duur­za­me inrich­ting. Zo wor­den er zo min moge­lijk che­mi­sche mid­de­len gebruikt. Hier­door wordt er een beter leef­ge­bied gecre­ëerd voor insec­ten en vogels. In dit plan wil het col­le­ge ook voor­stel­len om men­sen, die zon­der onder­steu­ning niet aan het werk komen en min­der kan­sen heb­ben, blij­vend te betrek­ken bij het beheer van de open­ba­re ruim­te.
Het inte­graal beheer­plan wordt op op 16 okto­ber bespro­ken in de open­ba­re ver­ga­de­ring van de com­mis­sie Ruim­te en daar­na behan­deld in de raads­ver­ga­de­ring van novem­ber. Bewo­ners van Har­der­wijk zijn hier van har­te wel­kom om samen met de gemeen­te­raad te pra­ten over hun buurt voor meer geza­men­lij­ke kleur.
 
Bron: Gemeen­te Har­der­wijk