De Groe­ne Stad brengt komen­de maan­den bood­schap in Roe­me­nië en Bul­ga­rije

In de komen­de maan­den zal Anthos secre­ta­ris Leon Smet namens iVer­de op een aan­tal Bul­gaar­se en Roe­meen­se sym­po­sia en bij­een­kom­sten pre­sen­ta­ties ver­zor­gen over het belang van groen vol­gens het “Groe­ne Stad” prin­ci­pe.
Roe­me­nië
Op 26 sep­tem­ber zal in Satu Mare, Roe­me­nië de ‘Gene­ral Mee­ting of Roma­ni­an Asso­ci­a­ti­on of Muni­ci­pa­li­ties’ plaats­vin­den. Anthos secre­ta­ris Leon Smet zal op deze gele­gen­heid namens de Groe­ne Stad – en de inter­na­ti­o­na­le pen­dant the Green City- een pre­sen­ta­tie hou­den over de Groe­ne Stad filo­so­fie.
Bul­ga­rije
Op don­der­dag 23 okto­ber zal in de Bul­gaar­se stad Pra­vets (60 km van Sofia) de 43ste Annu­al Mee­ting of Bul­ga­ri­an Asso­ci­a­ti­on of Muni­ci­pa­li­ties plaats­vin­den. Ook tij­dens deze gele­gen­heid zal Leon Smet namens de Groe­ne Stad – en de inter­na­ti­o­na­le pen­dant the Green City- een pre­sen­ta­tie ver­zor­gen. Voor­af­gaand, op woens­dag 22 okto­ber, zal Leon Smet te gast zijn op de Uni­ver­si­teit van Sofia waar hij in gesprek zal gaan met zowel tuin­ar­chi­tec­ten in oplei­ding als leden van de Bul­gaar­se bran­che­ver­e­ni­gin­gen voor onder­ne­mers in het groen.
Ambi­tie De Groe­ne Stad
De ambi­tie van de Groe­ne Stad en the Green City is bij te dra­gen aan een meer door­dach­te inzet van groen. Groen kan immers bij­dra­gen aan de oplos­sing van lucht- en water­pro­ble­ma­tiek in de stad, waar we in steeds ster­ke­re mate mee te maken krij­gen. Ook is uit ver­schil­lend weten­schap­pe­lijk onder­zoek geble­ken dat groen inge­zet kan wor­den om soci­a­le en maat­schap­pe­lij­ke ver­loe­de­ring tegen te gaan en dat groen het ste­de­lij­ke gebied gezon­der en attrac­tie­ver maakt.