Actie ‘vier­kan­te meter school­tui­nen’

Wie helpt er mee school­tui­nen ver­groe­nen? Net als vorig jaar wor­den er dit jaar weer vier­kan­te meter tui­nen aan­ge­legd op school­plei­nen bij basis­scho­len. Bran­che­ver­e­ni­ging VHG biedt dit samen met Groei & Bloei, Viva­ra en IVN aan om zo kin­de­ren te betrek­ken bij groen en natuur en zelf tui­nie­ren te sti­mu­le­ren. Inmid­dels heb­ben zich 10 scho­len […]

Minis­ter Schultz bekijkt oogst van Futu­re Green City

Minis­ter Mela­nie Schultz van Infra­struc­tuur & Mili­eu heeft op dins­dag 15 decem­ber belang­stel­lend ken­nis geno­men van de resul­ta­ten van Futu­re Green City. Dat deed zij tij­dens de slot­ma­ni­fes­ta­tie van het Jaar van de Ruim­te, waar Stads­werk en Bran­che­ver­e­ni­ging VHG samen de oogst van het drie­daag­se event pre­sen­teer­den.  Tij­dens het Futu­re Green City event, dat van […]

Hove­niers zame­len taxus­snoei­sel in voor 150 che­mo­k­uren

De VHG-lid­­be­­drij­­ven die deze zomer heb­ben mee­ge­daan aan de actie ‘Ver­groot de Hoop’ heb­ben bij­na 150 kubie­ke meter taxus­snoei­sel ver­za­meld. Daar­mee maken zij even­zo­ve­le che­mo­k­uren moge­lijk voor kan­ker­pa­ti­ën­ten. Boven­dien doneert ini­ti­a­tief­ne­mer Stich­ting Ver­groot de Hoop per inge­za­mel­de kuub een bedrag aan een orga­ni­sa­tie of instel­ling die werkt rond kan­ker­pre­ven­tie, ‑behan­de­ling of ‑bestrij­ding. Deze hoe­veel­heid taxus […]

Terug­blik­ken op Futu­re Green City

Deze week vond voor het eerst Futu­re Green City plaats, een ini­ti­a­tief van Bran­che­ver­e­ni­ging VHG en Ver­e­ni­ging Stads­werk. Tij­dens dit drie­daag­se vake­vent voor opdracht­ge­vers, finan­ciers, beheer­ders, ont­wer­pers en uit­voe­ren­de bedrij­ven stond de leef­ba­re, duur­za­me stad van de toe­komst cen­traal. Dins­dag 24 novem­ber, de eer­ste beurs­dag, stond in het teken van groen en bood een afwis­se­lend […]

Bomenstich­ting onder­te­kent mani­fest De Leven­de Tuin

Sinds dins­dag­avond mag de Bomenstich­ting zich één van de trot­se onder­te­ke­naars van het mani­fest ‘De Leven­de Tuin’ noe­men. Tij­dens vake­vent Futu­re Green City in Den Bosch werd dit nieu­we part­ner­schap met een hand­te­ke­ning van de voor­zit­ter van de Bomenstich­ting, Leen van der Sar, beklon­ken. De onder­te­ke­ning was tevens de aftrap van de cam­pag­ne ‘De Leven­de […]

Bran­che­ver­e­ni­ging VHG en NL Green­la­bel teke­nen Green Deal ste­de­lij­ke natuur

Op dins­dag 24 novem­ber, tij­dens het vake­vent Futu­re Green City in ‘s‑Hertogenbosch, is de Green Deal onder­te­kend voor de rea­li­sa­tie van 1.000 hec­ta­re nieu­we ste­de­lij­ke natuur. Bran­che­ver­e­ni­ging VHG en NL Green­la­bel zet­ten hier­voor hun hand­te­ke­ning, samen met ver­te­gen­woor­di­gers van het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, het minis­te­rie van Infra­struc­tuur en Mili­eu, de Ver­e­ni­ging Neder­land­se Gemeen­ten, de […]

Hand­rei­king voor een Leven­de Tuin

Ons deel van de wereld ver­ste­de­lijkt in rap tem­po. Nu al woont twee­der­de van de Neder­lan­ders in een ste­de­lij­ke omge­ving, over vijf­tien jaar zal dat gel­den voor ruim die­kwart. Tege­lijk onder­ken­nen we steeds meer het belang van een groe­ne omge­ving, voor gezond­heid, wel­be­vin­den, eco­no­mie en leef­om­ge­ving. De VHG, beroeps­or­ga­ni­sa­tie van groe­ne onder­ne­mers, vraagt aan­dacht voor […]

Gro­te namen op Futu­re Green City 2015

De eer­ste edi­tie van Futu­re Green City start op dins­dag 24 novem­ber in de Bra­ban­t­hal­len ‘s‑Hertogenbosch. Het drie­daag­se event staat vol­le­dig in het teken van een goe­de en duur­za­me stads­in­rich­ting. Futu­re Green City heeft een uit­ge­breid pro­gram­ma van voor­drach­ten om ken­nis te delen, net­werk­bij­een­kom­sten en speed­da­tes maar ook inspi­re­ren­de expo­si­ties zoals de Expo­si­tie ‘Volks­tui­nen als […]

Futu­re Green City: hét totaal­e­vent voor de leef­ba­re stad

Een groe­ne en duur­za­me stad is de toe­komst! Futu­re Green City 2015vindt plaats van 24 t/m 26 novem­ber a.s. in de Bra­ban­t­hal­len ’s‑Hertogenbosch en maakt deel uit van het pro­gram­ma in het kader van Het jaar van de Ruim­te. Het aan­tal inwo­ners van Neder­land groeit jaar­lijks. Steeds meer men­sen wil­len in de ste­den wonen. Maar […]

Lezing Egbert Roozen tij­dens Lon­don Lands­ca­pe Show

Roozen ging in zijn Lands­ca­pe Show lezing op 23 sep­tem­ber in op het feit dat groen niet lan­ger kan wor­den beschouwd als deco­ra­tie. Ook wil­de hij het publiek laten zien hoe hij groen hoger op de maat­schap­pe­lij­ke agen­da plaatst, wat zijn bood­schap is en hoe hij ini­ti­a­tie­ven van ver­schil­len­de over­heids­ni­veaus ver­bindt. Het bewust­zijn groeit dat […]