Actie ‘vier­kan­te meter school­tui­nen’

Wie helpt er mee school­tui­nen ver­groe­nen?
Net als vorig jaar wor­den er dit jaar weer vier­kan­te meter tui­nen aan­ge­legd op school­plei­nen bij basis­scho­len. Bran­che­ver­e­ni­ging VHG biedt dit samen met Groei & Bloei, Viva­ra en IVN aan om zo kin­de­ren te betrek­ken bij groen en natuur en zelf tui­nie­ren te sti­mu­le­ren. Inmid­dels heb­ben zich 10 scho­len aan­ge­meld voor deze actie. VHG is op zoek naar hove­niers­be­drij­ven die mee wil­len wer­ken en zo’n vier­kan­te meter tuin wil­len hel­pen aan­leg­gen.
Het gaat om scho­len in: IJs­sel­stein, Hoorn, Amers­foort, Alme­re, Delft, Wier­den, Empel, Vlier­den, Vleu­ten en Asten. De tuin­tjes wor­den aan­ge­legd in week 38, dan zal er ook een offi­ci­eel persmo­ment zijn in Amers­foort. Alle deel­ne­men­de scho­len en hove­niers­be­drij­ven ont­van­gen een gra­tis exem­plaar van de Hand­lei­ding Groe­ne School­plei­nen.
Wilt u een vier­kan­te meter tuin aan­leg­gen bij een basis­school? Stuur uw aan­mel­ding naar pro­ject­lei­der Jac­co Wis­man via wisman@bi-groep.nl.
Groen dich­ter­bij
De scho­len krij­gen de tuin­tjes aan­ge­bo­den in het kader van de Groei & Bloei Nati­o­na­le Tuin­week die in juni plaats­vond. Bran­che­ver­e­ni­ging VHG onder­steunt de actie omdat groen van belang is voor het wel­zijn en de gezond­heid van men­sen. Het wil het groen daar­om dich­ter bij de men­sen — in dit geval kin­de­ren — bren­gen