Lezing Egbert Roozen tij­dens Lon­don Lands­ca­pe Show

Roozen ging in zijn Lands­ca­pe Show lezing op 23 sep­tem­ber in op het feit dat groen niet lan­ger kan wor­den beschouwd als deco­ra­tie. Ook wil­de hij het publiek laten zien hoe hij groen hoger op de maat­schap­pe­lij­ke agen­da plaatst, wat zijn bood­schap is en hoe hij ini­ti­a­tie­ven van ver­schil­len­de over­heids­ni­veaus ver­bindt.
Het bewust­zijn groeit dat groen van belang is voor de kwa­li­teit van de leef­om­ge­ving, de bio­di­ver­si­teit en de gezond­heid van men­sen. Het bena­druk­ken van deze meer­waar­de via lob­by-acti­vi­tei­ten is heel belang­rijk om de accep­ta­tie te ver­ho­gen, meer groe­ne oplos­sin­gen toe te pas­sen en de samen­wer­king te onder­steu­nen tus­sen par­tij­en die deze groe­ne oplos­sin­gen cre­ë­ren ener­zijds en ervan pro­fi­te­ren ander­zijds. Met het publiek wis­sel­de Egbert erva­rin­gen en idee­ën uit over hoe het onder­werp ver­der gebracht kan wor­den en wel­ke moge­lijk­he­den zij zien om bur­ger­ini­ti­a­tie­ven te ont­wik­ke­len tot meer groe­ne oplos­sin­gen.
De Lands­ca­pe Show is hét toon­aan­ge­ven­de eve­ne­ment in het Ver­e­nigd Konink­rijk voor de groe­ne sec­tor. Het eve­ne­ment trekt tuin­ont­wer­pers, archi­tec­ten, hove­niers, groen­voor­zie­ners, faci­li­tair mana­gers en inte­ri­eur­ont­wer­pers van­uit het hele lang en daar­bui­ten. Lees meer op http://www.landscapeshow.co.uk/