Bran­che­ver­e­ni­ging VHG en NL Green­la­bel teke­nen Green Deal ste­de­lij­ke natuur

Op dins­dag 24 novem­ber, tij­dens het vake­vent Futu­re Green City in ‘s‑Hertogenbosch, is de Green Deal onder­te­kend voor de rea­li­sa­tie van 1.000 hec­ta­re nieu­we ste­de­lij­ke natuur. Bran­che­ver­e­ni­ging VHG en NL Green­la­bel zet­ten hier­voor hun hand­te­ke­ning, samen met ver­te­gen­woor­di­gers van het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, het minis­te­rie van Infra­struc­tuur en Mili­eu, de Ver­e­ni­ging Neder­land­se Gemeen­ten, de Vlin­der­stich­ting en Bureau Rege­link Eco­lo­gie en Land­schap.
De samen­wer­ken­de part­ners in deze Green Deal stel­len zich tot doel mini­maal 1.000  natuur­vrien­de­lijk beheer­de hec­ta­res te ont­wik­ke­len in stad en dorp. Dat is goed voor de bio­di­ver­si­teit en het leef­kli­maat in de stad. Boven­dien biedt het kan­sen om meer ken­nis en erva­ring op te doen met che­mie­vrij onkruid­be­heer, duur­zaam inko­pen en bur­ger­par­ti­ci­pa­tie.
Groen dicht bij huis
De heer Roel Ferin­ga, onder­te­ken­de de Green Deal namens het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken en merk­te daar­bij op dat dit de der­tig­ste over­een­komst is op het gebied van natuur. “Het is goed dat deze deals van­uit de maat­schap­pij ont­staan. Het is zó belang­rijk dat we natuur in en om de ver­ste­de­lijk­te omge­ving vorm­ge­ven. Voor veel men­sen begint het besef van natuur immers dicht bij huis. De hove­nier kan de men­sen laten zien dat het kan, dat groen mooi is om van te genie­ten.”
Bur­ger­par­ti­ci­pa­tie
Voor VHG-direc­teur Egbert Roozen onder­streept de Green Deal de waar­de van groen en natuur in de stad. De bran­che­ver­e­ni­ging zal het con­cept van De Leven­de Tuin inbren­gen als basis voor ver­duur­za­ming. Ook biedt het pro­ject kan­sen om een visie op te stel­len op bur­ger­par­ti­ci­pa­tie bij de aan­leg en het onder­houd van ste­de­lij­ke natuur. Al eer­der opper­de VHG dat dit in de vorm van een groen­co­ö­pe­ra­tie zou kun­nen, waar­in bur­gers, bedrij­ven en over­he­den samen­wer­ken. “De ken­nis die we hier­mee opdoen, zul­len we aan onze ach­ter­ban com­mu­ni­ce­ren. Zo bren­gen we het vak­man­schap van de groen­pro­fes­si­o­nal naar een nog hoger plan”, aldus Roozen.
Natuur­lijk en duur­zaam groen
Enke­le tien­tal­len gemeen­ten heb­ben al hun inte­res­se laten blij­ken voor deel­na­me aan dit pro­ject. Nico Wis­sing van NL Green­la­bel ziet vol­op kan­sen om in wij­ken en buur­ten duur­za­me en ver­ant­woor­de ste­de­lij­ke natuur te bren­gen. “Met de juis­te mate­ri­a­len en plan­ten kun je een groe­ne omge­ving cre­ë­ren die aan­trek­ke­lijk is voor jong en oud en die bij­voor­beeld ook zorgt voor ver­koe­ling en water­ber­ging.” Lode­wijk Hoeks­tra o.a. bekend van Eigen Huis & Tuin, maar ook mede­foun­der van NL Green­la­bel, vult aan “het gaat erom dat we als mens de balans gaan vin­den met de natuur en deze Green Deal levert daar een belang­rij­ke bij­dra­ge aan.”
 
Bron: VHG