Hand­rei­king voor een Leven­de Tuin

Ons deel van de wereld ver­ste­de­lijkt in rap tem­po. Nu al woont twee­der­de van de Neder­lan­ders in een ste­de­lij­ke omge­ving, over vijf­tien jaar zal dat gel­den voor ruim die­kwart. Tege­lijk onder­ken­nen we steeds meer het belang van een groe­ne omge­ving, voor gezond­heid, wel­be­vin­den, eco­no­mie en leef­om­ge­ving. De VHG, beroeps­or­ga­ni­sa­tie van groe­ne onder­ne­mers, vraagt aan­dacht voor een voor de hand lig­gen­de, maar nog onvol­doen­de benut­te voor­raad ste­de­lijk groen: de tuin. Als we het opper­vlak van alle ‘huis­tui­nen’ in Neder­land bij elkaar optel­len krij­gen we een gebied dat tien maal zo groot is als het Nati­o­naal Park de Hoge Velu­we! We bedoe­len maar…
Al dat groen en poten­ti­ë­le groen kan, meent de VHG, nog beter wor­den benut ten behoe­ve van eco­lo­gi­sche doel­stel­lin­gen zoals bio­di­ver­si­teit, lucht­zui­ve­ring, water­ma­na­ge­ment, natuur­lij­ke voe­ding en het ver­trouwd maken van kin­de­ren met de natuur. Dan heb­ben we het over een Leven­de Tuin – in tegen­stel­ling tot de bete­gel­de bin­nen­plaats­jes waar luie tuinei­ge­na­ren in afge­lo­pen decen­nia nog wel eens hun toe­vlucht in heb­ben gezocht.
Om de eigen ach­ter­ban, de hove­niers en tuin­ar­chi­tec­ten, te inspi­re­ren bij hun werk heeft de VHG nu een 190 pagina’s tel­lend los­bla­dig boek­werk uit­ge­ge­ven onder de titel ‘De Leven­de Tuin’. Hove­niers en tuin­ar­chi­tec­ten, maar ook ande­re pro­fes­si­o­nals en lief­heb­bers, vin­den er vele hon­der­den tips en idee­ën om de aan zijn of haar zorg toe­ver­trouw­de tuin (of bin­nen­plaats…) tot leven te bren­gen. Down­lo­a­den kan hier.