Gro­te namen op Futu­re Green City 2015

De eer­ste edi­tie van Futu­re Green City start op dins­dag 24 novem­ber in de Bra­ban­t­hal­len ‘s‑Hertogenbosch. Het drie­daag­se event staat vol­le­dig in het teken van een goe­de en duur­za­me stads­in­rich­ting.
Futu­re Green City heeft een uit­ge­breid pro­gram­ma van voor­drach­ten om ken­nis te delen, net­werk­bij­een­kom­sten en speed­da­tes maar ook inspi­re­ren­de expo­si­ties zoals de Expo­si­tie ‘Volks­tui­nen als Groe­ne Motor’. Op het vake­vent tonen ruim hon­derd pro­du­cen­ten hun novi­tei­ten voor een stad met toe­komst.
Futu­re Green City geeft met dagthema’s en toon­aan­ge­ven­de spre­kers elke dag een ander accent aan het eve­ne­ment. Onder ande­re kun­ste­naar en inno­va­tor Daan Roo­se­gaar­de en land­schaps­ar­chi­tect Niek Roozen spre­ken dins­dag 24 novem­ber over ‘Groen in de stad’. Op woens­dag 25 novem­ber ver­tel­len onder meer Wico Anker­smit (direc­teur Ver­e­ni­ging Bouw- en woon­toe­zicht), Jelle Reu­mer (Bureau Stads­na­tuur Rot­ter­dam) en eco­no­misch geo­graaf Gert-Jan Hos­pers over het the­ma ‘Ste­de­lij­ke ont­wik­ke­ling’. Don­der­dag 26 novem­ber staat ‘Water­ma­na­ge­ment’ cen­traal met spre­kers als delta­com­mis­sa­ris Wim Kuij­ken en Hugo Gast­kem­per (direc­teur Stich­ting Rio­ned).
Prak­tisch
Futu­re Green City 2015 is van dins­dag 24 tot en met don­der­dag 26 novem­ber geo­pend van 10.00–17.00 uur in de Bra­ban­t­hal­len ‘s‑Hertogenbosch. Toe­gang is gra­tis na voor­re­gi­stra­tie via de site. Toe­gangs­prijs aan kas­sa bedraagt € 25,- per dag. Kijk voor actu­e­le infor­ma­tie, pro­gram­ma upda­tes en een over­zicht van spre­kers en expo­san­ten op www.futuregreencity.nl.
Futu­re Green City is een ini­ti­a­tief van de Ver­e­ni­ging Stads­werk Neder­land en Bran­che­ver­e­ni­ging VHG en vindt plaats in het kader van het Jaar van de Ruim­te.