Terug­blik­ken op Futu­re Green City

Deze week vond voor het eerst Futu­re Green City plaats, een ini­ti­a­tief van Bran­che­ver­e­ni­ging VHG en Ver­e­ni­ging Stads­werk. Tij­dens dit drie­daag­se vake­vent voor opdracht­ge­vers, finan­ciers, beheer­ders, ont­wer­pers en uit­voe­ren­de bedrij­ven stond de leef­ba­re, duur­za­me stad van de toe­komst cen­traal. Dins­dag 24 novem­ber, de eer­ste beurs­dag, stond in het teken van groen en bood een afwis­se­lend pro­gram­ma lezin­gen en offi­ci­ë­le momen­ten, zoals de onder­te­ke­ning van de Green Deal voor nieu­we ste­de­lij­ke natuur en de aftrap van de cam­pag­ne De Leven­de Tuin. Uiter­aard was er ook alle gele­gen­heid om te net­wer­ken en infor­ma­tie op te doen bij de ver­schil­len­de expo­si­ties en stand­hou­ders.
Vroe­ge bezoe­kers kon­den dins­dag luis­te­ren naar de inspi­re­ren­de visie van Nico Wis­sink op een leven­de en duur­za­me bui­ten­ruim­te en mee­ma­ken hoe PvdA-kamer­lid Henk Leen­ders het event open­de. Hij ging daar­bij in op wat de poli­tiek kan bij­dra­gen aan meer groen in de stad. Zelf werkt hij aan initiatiefnota’s voor meer natuur in de stad, onder ande­re ook op daken en gevels. “Het groe­ne lei­der­schap ligt niet bij de poli­tiek, maar bij de par­tij­en in de samen­le­ving. De poli­tiek kan wel bij­dra­gen door ruim­te te schep­pen op het gebied van regel­ge­ving en finan­ci­ën. Ik zet me graag in voor een groe­ne agen­da voor de stad.”
Inno­va­tie-awards
In de ste­den van de toe­komst zijn inno­va­ties van gro­te waar­de. Tij­dens Futu­re Green City toon­den diver­se leve­ran­ciers hun oplos­sin­gen op het gebied van water, infra, beplan­ting en bouw. Tien bedrij­ven waren geno­mi­neerd voor de Futu­re Green City Award, een aan­moe­di­gings­prijs die spe­ci­aal voor dit event is inge­steld. HIP Groen uit Drie­brug­gen won de eer­ste prijs met een nieuw type water­kant­be­schoei­ing. De twee­de plaats was voor Hydro­rock Inter­na­ti­o­nal en de der­de plaats voor Weed­Con­trol. VHG-direc­teur Egbert Roozen reik­te de prij­zen uit. HIP Groen won met een duur­za­me en betaal­ba­re water­kant­be­schoei­ing, het zoge­noem­de type Gou­da, als alter­na­tief voor een hard­hou­ten ver­sie. Het con­cept bestaat uit een com­bi­na­tie van Euro­pees naald­hout en gere­cy­cle­de kunst­stof HDPE.
Green Deal
Tij­dens de lunch werd een Green Deal onder­te­kend voor nieu­we ste­de­lij­ke natuur. Dat gebeur­de in de model­tuin van De Leven­de Tuin die op de beurs was aan­ge­legd. Bran­che­ver­e­ni­ging VHG en NL Green­la­bel zet­ten hun hand­te­ke­ning, samen met ver­te­gen­woor­di­gers van het Minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, het Minis­te­rie van Infra­struc­tuur en Mili­eu, de Ver­e­ni­ging Neder­land­se Gemeen­ten, de Vlin­der­stich­ting en Bureau Rege­link Eco­lo­gie en Land­schap.
De samen­wer­ken­de part­ners stel­len zich tot doel mini­maal 1000 natuur­vrien­de­lijk beheer­de hec­ta­res te ont­wik­ke­len in stad en dorp. Dat is goed voor de bio­di­ver­si­teit en het leef­kli­maat in de stad. Boven­dien biedt het kan­sen om meer ken­nis en erva­ring op te doen met che­mie­vrij onkruid­be­heer, duur­zaam inko­pen en bur­ger­par­ti­ci­pa­tie.
Pre­sen­ta­ties
Het mid­dag­pro­gram­ma bood een keur aan boei­en­de pre­sen­ta­ties. Zo ver­tel­de land­schaps­ar­chi­tect Niek Roozen over de nood­zaak van groen in de ste­den, onder­bouwd met zijn erva­rin­gen in Chi­na. “Groen is niet de eni­ge oplos­sing voor de pro­ble­men waar­mee ste­den kam­pen, maar er is geen oplos­sing denk­baar zón­der groen”, zo vat­te hij zijn bood­schap samen. Dat vraagt vol­gens Roozen onder ande­re om bestuur­ders met lef en dui­de­lijk beleid dat ook daad­wer­ke­lijk wordt uit­ge­voerd. Onder­zoe­ker Jolan­da Maas ver­zorg­de een duo-lezing met VHG-lid Dio­ny­si­os Sof­ro­nas van Aar­doom Hove­niers over het belang van groen spe­len voor kin­de­ren. Maas gaf een toe­lich­ting op haar onder­zoe­ken en Sof­ro­nas liet zien hoe hij in natuur­lijk spe­len vorm­geeft in co-cre­a­tie met de gemeen­te Rid­der­kerk en een aan­tal basis­scho­len.
De Leven­de Tuin
In de mid­dag en avond orga­ni­seer­de Bran­che­ver­e­ni­ging VHG een leden­bij­een­komst, met spe­ci­a­le aan­dacht voor De Leven­de Tuin. Zo gaven Egbert Roozen en tv-tuin­man Lode­wijk Hoeks­tra – mede-oprich­ter NL Green­la­bel — samen het start­sein voor de con­su­men­ten­cam­pag­ne en ver­wel­kom­den zij een nieu­we par­tij die zich aan­sluit bij het Mani­fest van De Leven­de Tuin: de bomenstich­ting. Ook deze orga­ni­sa­tie draagt het con­cept een warm hart toe en zal het ver­der uit­dra­gen. Zo wordt het draag­vlak onder de bewe­ging steeds bre­der. De inspan­nin­gen heb­ben al geleid tot vele pro­duc­ten en gebie­den met een duur­zaam­heids­rap­port en gerich­te scho­ling van leer­lin­gen en vol­was­sen hove­niers. Naast de voor­lich­tings­cam­pag­ne voor pro­fes­si­o­nals is er nu ook een con­su­men­ten­cam­pag­ne met een eigen logo, film, web­si­te (www.delevendetuin.nl) en Facebook­pa­gi­na. Ook de hove­niers kun­nen hier­van gebruik maken.
VHG-direc­teur Egbert Roozen kijkt tevre­den terug op het evenement.”Het is de eer­ste keer dat we op deze manier geza­men­lijk de groe­ne ver­bin­din­gen leg­gen. Daar­mee heb­ben we groen op de agen­da gezet als belang­rij­ke fac­tor aan het begin van de keten. Dat moe­ten we blij­ven doen, als bran­che en met de vele orga­ni­sa­ties die het hel­pen onder­steu­nen.”