Berichten

Stadspartij Leefbaar Utrecht wil een groene en leefbare stad

In het verkiezingsprogramma van Stadspartij Leefbaar Utrecht dat onlangs geschreven is voor de periode 2010 – 2014, staat onder meer dat de partij van Utrecht een gezonde, groene, veilige en echt leefbare stad wil maken.

De partij heeft in het programma onder meer het hoofdstuk ´Zuinig met groen´ opgenomen. Hierover staat het volgende geschreven:

“Stedelijke verdichting (sloop en daarna nieuwbouw van meer woningen) en inbreiding (bebouwen van open plekken of bedrijfsterreinen) leidt ertoe dat het aantal en de omvang van de groene plekken in de stad afneemt. Bij nieuwbouw is er naast de ruimte voor de nieuwe woningen ook ruimte nodig voor zaken als straten, busbanen, parkeerruimte, parken, winkels en sportvoorzieningen.

 

Groen mag niet wijken
Stadspartij Leefbaar Utrecht vindt dat het schaarse groen behouden moet blijven en niet mag wijken voor grijs (wegen) en rood (huizen). Bovendien moet er meer aandacht komen voor de kwaliteit van onze groene gebieden en de openbare ruimte in het algemeen.”

Groen in zelfbeheer
Ook meldt de partij in haar programma dat de betrokkenheid van de Utrechters bij de kwaliteit van de openbare ruimte moet gekoesterd worden door het behoud van voldoende financiële ruimte om in te spelen op initiatieven, zoals groen in zelfbeheer en bewonersgroepen die zich bezighouden met de kwaliteit van het milieu, het groen en de openbare ruimte.

Bron:
Stadspartij Leefbaar Utrecht

 

 

 

 
 

Utrecht investeert in verbetering van aanwezige groen

De stad Utrecht is wat het groen betreft niet de groenste stad van Nederland, maar het buitengebied is daarentegen zeer groen. Utrecht is hard aan het werk om stad en landschap met elkaar te verbinden om zo het groen op te waarderen.

Een van de belangrijkste speerpunten van de gemeente is het grootschalig ontwikkelen van recreatiegebieden in het buitengebied. Dit staat in het Groenstructuurplan 2007. Een ander belangrijk punt is om de bestaande verkeersaders voor het langzame verkeer in de stad op te waarderen. En als laatste het verbeteren van het reeds aanwezige groen in de stad.

 

 

 

 

Bronnen:
Tuin&Landschap
Gemeente Utrecht

Utrecht geeft subsidie voor groene daken

De gemeente Utrecht wil haar bewoners stimuleren om groene daken aan te leggen. Het college stelt daarom vanaf 15 juni een subsidie van € 90.000 ter beschikking voor de aanleg van groene daken.

Particulieren met een plat of licht hellend dak kunnen een bedrag van € 30 per vierkante meter vergoed krijgen, maar niet meer dan 50% van de kosten. Aanvragers kunnen een maximale vergoeding krijgen van € 2.500 per dak en dit is inclusief de kosten van een bouwkundig expert.

Voorbeeldproject groene gevels
De gemeente Utrecht heeft buurtcentrum Sterrenzicht van gevelgroen voorzien als voorbeeld en inspiratie voor bewoners. Met beperkt grondgebruik krijgt een buurt een groener aanzicht en verbetert de leefbaarheid. 

 

Bron:
Gemeente Utrecht

 

Utrecht start drie proeven met groene daken

De provincie Utrecht is per direct gestart met drie proeven met groene daken. Op basis van de resultaten doet de provincie Utrecht begin 2011 een voorstel voor verbetering van groene daken en een massale introductie hiervan.

De groene daken en gevels worden getest op isolatie, energieopwekking, waterberging, filteren van fijn stof, geluidsdemping en het opvangen van C02.

De voorbereidingen van een proef zijn nu gestart op het dak van wijkcentrum Sterrenwijk.

De provincie investeert € 650.000 in het onderzoek.

  • Lees hier het volledige bericht »

Bron:
Provincie Utrecht

Utrecht start drie proeven met groene daken
De provincie Utrecht is per direct gestart met drie proeven met groene daken. Op basis van de resultaten doet de provincie Utrecht begin 2011 een voorstel voor verbetering van groene daken en een massale introductie hiervan.
 
 
 

Stationsgebied Utrecht zo veel mogelijk vergroenen

Het nieuwe stationsgebied Utrecht moet een zo groen mogelijke openbare ruimte worden dat bijdraagt aan schone lucht en een schoon en prettig leefklimaat.

De gemeente wil de bomen een centrale plaats geven in het Stationsgebied. Het groenbeleid heeft overigens niet alleen betrekking op bomen. Ook gevelgroen en groene daken maken onderdeel uit van de groenvisie, omdat zij een bijdrage leveren aan het verbeteren van het lokale klimaat en fijnstof terugdringen.

Vasthouden regenwater
Zoals omschreven staat in het project Stationsgebied is momenteel 95% in dit gebied verhard. Het regenwater kan hierdoor niet door de bodem worden opgenomen met als gevolg dat het water naar het riool stroomt. De belasting op het riool kan daarom na een zware bui zeer groot zijn.

 

Dat is de reden waarom de gemeente Utrecht kiest voor groene daken en gevels. Zij houden het regenwater vast, waardoor het water niet direct wordt afgevoerd. Hoeveel regenwater een groen dak kan opnemen, is afhankelijk van de dikte van de substraatlaag, type begroeiing en temperatuur.

Bron:
Gemeente Utrecht Stationsgebied 
 

Utrecht Rijnenburg: meer woningen in het groen

Waar nu circa 75 huizen staan, worden in de toekomst 5.000 à 7.000 woningen gebouwd. De woningen in Rijnenburg komen in een omgeving met veel water en groen. Rijnenburg draagt zo bij aan de behoefte in de stadsregio Utrecht aan kwalitatief hoogwaardige woningen in een landelijke omgeving. Om de voorbereiding van deze woningbouw ten zuidwesten van de kruising van de A12 met de A2 mogelijk te maken, heeft het Utrechtse college half maart het startdocument Rijnenburg ‘Wonen in het landschap’ vastgesteld. Het startdocument is het begin van de planvorming voor Rijnenburg en is de basis voor het gesprek dat de gemeente Utrecht aangaat met belanghebbenden.

Volledige informatie:
Download hier het persbericht

Ook interessant:
Beleid, wonen

Bron:
Gemeente Utrecht

Bewonersparticipatie in Utrecht

Bewoners krijgen een grotere rol bij het beheer en onderhoud van plantsoenen, straten, parken en pleinen. Het college stelt hiervoor €100.000 extra beschikbaar. In totaal is er in 2008 €166.000 om bewoners te begeleiden bij het zelf onderhouden van de openbare ruimte. Zelfbeheer van de openbare ruimte levert veel op, voor zowel bewoners en ondernemers als de gemeente: meer contacten met buurtgenoten, grotere sociale controle, meer zorg voor de woonomgeving en een mooiere openbare ruimte die past bij de wensen van de bewoners.

Volledige informatie:
Lees hier meer informatie

Ook interessant:
sociaal, integratie, gemeente, bewoners

Bron:
Gemeente Utrecht
Nicis Institute

Groene werklandschappen in de Provincie Utrecht

Op 7 februari 2008 organiseerde de provincie Utrecht een bijeenkomst over groene werklandschappen. Bij groene werklandschappen gaat het om het vestigingen van bedrijven in een groene omgeving. Het betreft hier kleinschalige en hoogwaardige bedrijven, dus geen industrie en detailhandel. Het concept van groene landschappen zorgt voor een tweeledig effect. Enerzijds geeft het een positieve impuls aan de ecologie en het landschap van het vestigingsgebied, anderzijds biedt het de bedrijven de kans zich op een unieke locatie te vestigen. Bij de bijeenkomst waren vertegenwoordigers aanwezig van provincie Utrecht, verschillende gemeenten uit de provincie Utrecht, projectontwikkelaars, makelaars, Kamers van Koophandel en Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU). De organisatie van de bijeenkomst lag in handen van het Kennisteam Werklocaties. Dit is een groep deskundigen uit de provinciale organisatie die gemeenten op verzoek ondersteunt bij het ontwikkelen van economische activiteiten.

Volledige informatie:
Download hier meer informatie

Ook interessant:
landschap, bedrijventerreinen, beleid

Bron:
Provincie Utrecht

Provincie Utrecht brengt geluidsbelasting in kaart

Provincie Utrecht heeft geluidsbelastingkaarten opgesteld. Deze kaarten zijn een weergave van de geluidsbelasting die veroorzaakt wordt door de provinciale wegen waarover meer dan 6 miljoen voertuigen per jaar passeren. In de kaarten wordt onder andere duidelijk gemaakt hoeveel woningen in een bepaald gebied aan bepaalde waarden van geluidsbelasting worden blootgesteld.