Utrecht Rij­nen­burg: meer wonin­gen in het groen

Waar nu cir­ca 75 hui­zen staan, wor­den in de toe­komst 5.000 à 7.000 wonin­gen gebouwd. De wonin­gen in Rij­nen­burg komen in een omge­ving met veel water en groen. Rij­nen­burg draagt zo bij aan de behoef­te in de stads­re­gio Utrecht aan kwa­li­ta­tief hoog­waar­di­ge wonin­gen in een lan­de­lij­ke omge­ving. Om de voor­be­rei­ding van deze woning­bouw ten zuid­wes­ten van de krui­sing van de A12 met de A2 moge­lijk te maken, heeft het Utrecht­se col­le­ge half maart het start­do­cu­ment Rij­nen­burg ‘Wonen in het land­schap’ vast­ge­steld. Het start­do­cu­ment is het begin van de plan­vor­ming voor Rij­nen­burg en is de basis voor het gesprek dat de gemeen­te Utrecht aan­gaat met belang­heb­ben­den.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier het pers­be­richt

Ook inte­res­sant:
Beleid, wonen

Bron:
Gemeen­te Utrecht