Stads­par­tij Leef­baar Utrecht wil een groe­ne en leef­ba­re stad

In het ver­kie­zings­pro­gram­ma van Stads­par­tij Leef­baar Utrecht dat onlangs geschre­ven is voor de peri­o­de 2010 – 2014, staat onder meer dat de par­tij van Utrecht een gezon­de, groe­ne, vei­li­ge en echt leef­ba­re stad wil maken.

De par­tij heeft in het pro­gram­ma onder meer het hoofd­stuk ´Zuinig met groen´ opge­no­men. Hier­over staat het vol­gen­de geschre­ven:

“Stedelijke ver­dich­ting (sloop en daar­na nieuw­bouw van meer wonin­gen) en inbrei­ding (bebou­wen van open plek­ken of bedrijfs­ter­rei­nen) leidt ertoe dat het aan­tal en de omvang van de groe­ne plek­ken in de stad afneemt. Bij nieuw­bouw is er naast de ruim­te voor de nieu­we wonin­gen ook ruim­te nodig voor zaken als stra­ten, bus­ba­nen, par­keer­ruim­te, par­ken, win­kels en sport­voor­zie­nin­gen.

 

Groen mag niet wij­ken
Stads­par­tij Leef­baar Utrecht vindt dat het schaar­se groen behou­den moet blij­ven en niet mag wij­ken voor grijs (wegen) en rood (hui­zen). Boven­dien moet er meer aan­dacht komen voor de kwa­li­teit van onze groe­ne gebie­den en de open­ba­re ruim­te in het algemeen.”

Groen in zelf­be­heer
Ook meldt de par­tij in haar pro­gram­ma dat de betrok­ken­heid van de Utrech­ters bij de kwa­li­teit van de open­ba­re ruim­te moet gekoes­terd wor­den door het behoud van vol­doen­de financiële ruim­te om in te spe­len op ini­ti­a­tie­ven, zoals groen in zelf­be­heer en bewo­ners­groe­pen die zich bezig­hou­den met de kwa­li­teit van het mili­eu, het groen en de open­ba­re ruim­te.

Bron:
Stads­par­tij Leef­baar Utrecht