Sta­ti­ons­ge­bied Utrecht zo veel moge­lijk ver­groe­nen

Het nieu­we sta­ti­ons­ge­bied Utrecht moet een zo groen moge­lij­ke open­ba­re ruim­te wor­den dat bij­draagt aan scho­ne lucht en een schoon en pret­tig leef­kli­maat.

De gemeen­te wil de bomen een cen­tra­le plaats geven in het Sta­ti­ons­ge­bied. Het groen­be­leid heeft ove­ri­gens niet alleen betrek­king op bomen. Ook gevel­groen en groe­ne daken maken onder­deel uit van de groen­vi­sie, omdat zij een bij­dra­ge leve­ren aan het ver­be­te­ren van het loka­le kli­maat en fijn­stof terug­drin­gen.

Vast­hou­den regen­wa­ter
Zoals omschre­ven staat in het pro­ject Sta­ti­ons­ge­bied is momen­teel 95% in dit gebied ver­hard. Het regen­wa­ter kan hier­door niet door de bodem wor­den opge­no­men met als gevolg dat het water naar het riool stroomt. De belas­ting op het riool kan daar­om na een zwa­re bui zeer groot zijn.

 

Dat is de reden waar­om de gemeen­te Utrecht kiest voor groe­ne daken en gevels. Zij hou­den het regen­wa­ter vast, waar­door het water niet direct wordt afge­voerd. Hoe­veel regen­wa­ter een groen dak kan opne­men, is afhan­ke­lijk van de dik­te van de sub­straat­laag, type begroei­ing en tem­pe­ra­tuur.

Bron:
Gemeen­te Utrecht Sta­ti­ons­ge­bied