Groe­ne werk­land­schap­pen in de Pro­vin­cie Utrecht

Op 7 febru­a­ri 2008 orga­ni­seer­de de pro­vin­cie Utrecht een bij­een­komst over groe­ne werk­land­schap­pen. Bij groe­ne werk­land­schap­pen gaat het om het ves­ti­gin­gen van bedrij­ven in een groe­ne omge­ving. Het betreft hier klein­scha­li­ge en hoog­waar­di­ge bedrij­ven, dus geen indu­strie en detail­han­del. Het con­cept van groe­ne land­schap­pen zorgt voor een twee­le­dig effect. Ener­zijds geeft het een posi­tie­ve impuls aan de eco­lo­gie en het land­schap van het ves­ti­gings­ge­bied, ander­zijds biedt het de bedrij­ven de kans zich op een unie­ke loca­tie te ves­ti­gen. Bij de bij­een­komst waren ver­te­gen­woor­di­gers aan­we­zig van pro­vin­cie Utrecht, ver­schil­len­de gemeen­ten uit de pro­vin­cie Utrecht, pro­ject­ont­wik­ke­laars, make­laars, Kamers van Koop­han­del en Natuur en Mili­eu­fe­de­ra­tie Utrecht (NMU). De orga­ni­sa­tie van de bij­een­komst lag in han­den van het Ken­nis­team Werk­lo­ca­ties. Dit is een groep des­kun­di­gen uit de pro­vin­ci­a­le orga­ni­sa­tie die gemeen­ten op ver­zoek onder­steunt bij het ont­wik­ke­len van eco­no­mi­sche acti­vi­tei­ten.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier meer infor­ma­tie

Ook inte­res­sant:
land­schap, bedrij­ven­ter­rei­nen, beleid

Bron:
Pro­vin­cie Utrecht