Lage­re belas­ting voor groe­ne tui­nen en daken in Nij­me­gen

Groen­Links wil Nij­me­ge­na­ren die een groe­ne tuin/dak heb­ben (of aan­leg­gen) belo­nen met een lage­re riool­hef­fing. Kli­maat­ver­an­de­ring zorgt er voor dat we steeds vaker met hoos­bui­en te maken krij­gen. Het riool wordt op dat moment vol­op belast, met als gevolg vaak scha­de aan hui­zen en gemeen­te­lij­ke eigen­dom­men. Groen­Links wil samen met de gemeen­te en de bewo­ners […]

“Wijk­tui­nen zijn de nieu­we buurt­hui­zen.”

Chris­­ten­U­nie-SGP bur­ger­raads­lid Mark de Boer heeft een ini­ti­a­tief­no­ti­tie inge­diend in de Rot­ter­dam­se gemeen­te­raad om meer ruim­te te geven aan groe­ne wij­ki­ni­ti­a­tie­ven en de bestaan­de wijk‑, moes‑, sier- en speel­tui­nen te bescher­men tegen afbraak. “Het enor­me enthou­si­as­me van tal­lo­ze vrij­wil­li­gers en de bij­zon­de­re ont­moe­tings­plek­ken – groe­ne parel­tjes – die zij op zoveel plek­ken in Rot­ter­dam cre­ëer­den, […]

Hol­land­se tuin in Lazien­ki Park War­schau

Op 27 april 2016, Konings­dag, werd de nieu­we ‘Hol­land­se Tuin’ in het Lazien­ki Park in War­schau offi­ci­eel geo­pend. Eind 2014 kreeg bureau Niek Roozen van de Neder­land­se Ambas­sa­de in War­schau de opdracht om de ‘Hol­land­se Tuin’ te ont­wer­pen bij de prach­tig geres­tau­reer­de Oran­ge­rie in het Lazien­ki Park in War­schau. Het Lazien­ki Park in War­schau is […]

Neder­land­se ont­werp­bu­reau Karres+brands wint Archi­tec­tuur­prijs Kopen­ha­gen

Het Neder­land­se ont­werp­bu­reau karres+brands en het Deen­se archi­tec­ten­bu­reau Poly­form heb­ben de Archi­tec­tuur­prijs Kopen­ha­gen gekre­gen voor hun ont­werp van de muse­um­tuin van het Sta­tens Muse­um for Kunst in de cate­go­rie par­ken. De Archi­tec­tuur­prijs Kopen­ha­gen wordt ieder jaar toe­ge­kend aan nieu­we archi­tec­tuur, reno­va­ties, par­ken en ste­de­lij­ke ruim­ten. In 2012 won­nen karres+brands en Poly­form al eer­der de archi­tec­tuur­prijs […]

Natuur­SU­PER: Vijf jaar buur­tui­nen en stads­land­bouw

Met 828 ini­ti­a­tie­ven* waar­van er de mees­te ouder zijn dan twee jaar, lijkt de hype rond­om buurt­tui­nen, samen­tui­nen en stads­land­bouw voor­bij. De groei naar vol­was­sen­heid con­fron­teert de tui­nen met nieu­we uit­da­gin­gen. Gemeen­ten en sub­si­die­ver­strek­kers vra­gen naar ver­dien­mo­del­len om finan­ci­eel onaf­han­ke­lijk te wor­den. Maar ook spe­len com­mu­ni­ca­tie en behoud van vrij­wil­li­gers een belang­rij­ke rol in de pro­fes­si­o­na­li­se­ring van de tui­ni­ni­ti­a­tie­ven. […]

Bomenstich­ting onder­te­kent mani­fest De Leven­de Tuin

Sinds dins­dag­avond mag de Bomenstich­ting zich één van de trot­se onder­te­ke­naars van het mani­fest ‘De Leven­de Tuin’ noe­men. Tij­dens vake­vent Futu­re Green City in Den Bosch werd dit nieu­we part­ner­schap met een hand­te­ke­ning van de voor­zit­ter van de Bomenstich­ting, Leen van der Sar, beklon­ken. De onder­te­ke­ning was tevens de aftrap van de cam­pag­ne ‘De Leven­de […]

Hand­rei­king voor een Leven­de Tuin

Ons deel van de wereld ver­ste­de­lijkt in rap tem­po. Nu al woont twee­der­de van de Neder­lan­ders in een ste­de­lij­ke omge­ving, over vijf­tien jaar zal dat gel­den voor ruim die­kwart. Tege­lijk onder­ken­nen we steeds meer het belang van een groe­ne omge­ving, voor gezond­heid, wel­be­vin­den, eco­no­mie en leef­om­ge­ving. De VHG, beroeps­or­ga­ni­sa­tie van groe­ne onder­ne­mers, vraagt aan­dacht voor […]

‘Zin­Tuin’ prik­kelt de zin­tui­gen

Bij ver­pleeg­huis Van Wij­c­ker­slooth in Oegst­geest is een beslo­ten bin­nen­tuin ont­wor­pen en aan­ge­legd voor de psy­cho­ge­ri­a­tri­sche afde­ling. Bewo­ners met demen­tie kun­nen er op een vei­li­ge en ont­span­nen manier in con­tact komen met de natuur. Bij­zon­der is de samen­wer­king met de naast­ge­le­gen basis­school. De tuin is tot stand geko­men in opdracht van WWZ-Mari­­ën­stae­­te-Valent (WMV) en op […]

Groen­links Deven­ter: ONT­te­gel je tuin!

Neder­land ver­steent. Steeds meer men­sen bestra­ten hun tui­nen: zij kie­zen voor ste­nen, kie­zels, beton en kunst­gras in plaats van gras en plan­ten. Die tui­nen lij­ken wel par­keer­plaat­sen… Groen­Links Deven­ter vraagt Deven­te­na­ren om bete­gel­de tui­nen aan te pak­ken en steen te ver­van­gen door groen en bloe­men. In ieder geval 1 vier­kan­te meter. Groen­Links Deven­ter zal bin­nen­kort zelf het […]

Ver­bor­gen stads­tui­nen van Arn­hem

Gids Alien van Alst (Arn­hem Bin­nen­ste­bui­ten) en foto­graaf Jur­jen Poe­les (Jur­jen Poe­les foto­gra­fie) gin­gen samen op pad in Arn­hem om de leuk­ste en groen­ste plek­jes vast te leg­gen. Hun reis door Arn­hem gaat langs prach­ti­ge groe­ne plek­jes, veel­al ver­bor­gen in de stad. “Oases van groen waar je een ver­koe­lend plek­je kunt zoe­ken tij­dens zomer­se dagen”, geven […]