Natuur­SU­PER: Vijf jaar buur­tui­nen en stads­land­bouw

Met 828 ini­ti­a­tie­ven* waar­van er de mees­te ouder zijn dan twee jaar, lijkt de hype rond­om buurt­tui­nen, samen­tui­nen en stads­land­bouw voor­bij. De groei naar vol­was­sen­heid con­fron­teert de tui­nen met nieu­we uit­da­gin­gen. Gemeen­ten en sub­si­die­ver­strek­kers vra­gen naar ver­dien­mo­del­len om finan­ci­eel onaf­han­ke­lijk te
wor­den. Maar ook spe­len com­mu­ni­ca­tie en behoud van vrij­wil­li­gers een belang­rij­ke rol in de pro­fes­si­o­na­li­se­ring van de tui­ni­ni­ti­a­tie­ven. Tij­dens SUPER­food, een mini con­fe­ren­tie op 25 okto­ber en geor­ga­ni­seerd door Natuur­SU­PER en IVN, werd stil­ge­staan bij deze vra­gen.
De mees­te buurt­tui­nen en stads­land­bouw ini­ti­a­tie­ven zijn de peri­o­de van kin­der­ziek­tes voor­bij. Buur­ten, gemeen­ten en ande­re instel­lin­gen ken­nen het belang en de nood­zaak voor een buurt­tuin of stads­land­bouw ini­ti­a­tief. Maar met de groei naar vol­was­sen­heid, komen ande­re vra­gen op. Als onder­steu­ner en advi­seur voor buurt­tui­nen heeft Natuur­SU­PER de afge­lo­pen twee jaar veel gedaan om deze vra­gen hel­der te krij­gen. In de aan­loop naar de con­fe­ren­tie SUPER­food, werd er in de zomer van 2015 al een enquê­te gehou­den onder 47 tuin ini­ti­a­tie­ven waar­bij ‘geld’, ‘com­mu­ni­ca­tie’ en ‘behoud van men­sen’ werd aan­ge­ge­ven als uit­da­gin­gen.
Tij­dens de con­fe­ren­tie SUPER­food werd een poging gedaan om een ant­woord te geven aan de behoef­ten van de tui­nen. Deel­ne­mers gin­gen met elkaar in gesprek tij­dens de co-cre­a­tie ses­sies die geleid wer­den door experts uit de (stads) land­bouw en onder­wijs. Tij­dens de avond werd inzicht gege­ven in de posi­ties en belan­gen van gemeen­ten. Ook was het voor veel tui­nen de eer­ste keer dat ze met ande­re ini­ti­a­tie­ven in con­tact kwa­men. Er wer­den veel idee­ën uit­ge­wis­seld en prak­ti­sche tips gege­ven.
De belang­rijk­ste pun­ten:
• Besteed net zoveel aan­dacht aan de zake­lij­ke kant als voor men­sen en grond.
• Geduld heb­ben met je tuin, laat het sei­zoens­ge­wijs groei­en.
• Ben je bewust van je meer­waar­de en toon dit.
• Geef je vrij­wil­li­gers de ruim­te voor eigen ini­ti­a­tief.
Marije van der Park licht toe: “De SUPER­food avond was een waar­de­vol­le afslui­ting van een dyna­mi­sche peri­o­de voor de Natuur­SU­PER. Het was mooi te zien dat er zoveel behoef­te was bij de tui­nen om ken­nis en inzich­ten te delen. Het is van belang dat de tui­nen zich op een of ande­re manier ver­e­ni­gen.” Ook roept Marije de gemeen­te amb­te­na­ren op om het pro­ces voor deze groe­ne bur­ger­ini­ti­a­tie­ven te ver­een­vou­di­gen. De for­mu­lie­ren en loket­ten maken het voor de ini­ti­a­tie­ven niet gemak­ke­lijk. “Ieder­een heeft zijn eigen spe­ci­a­lis­me. Ga met elkaar om de tafel en bespreek de plan­nen! Zo ga je uit van de exper­ti­se van iede­re belang­heb­ben­de en kom je mak­ke­lij­ker tot een resul­taat!” Met het Doe­Het­Zelf Stap­pen­plan van Natuur­SU­PER kun je een op een een­vou­di­ge manier door alle stap­pen van wens naar wer­ke­lijk­heid komen. De afstem­ming met omge­ving en deze in kaart bren­gen is daar een belang­rijk onder­deel van.
Natuur­SU­PER bestaat zelf in 2016 vijf jaar. Een mooi moment om de balans op te maken. Ze zal de komen­de maan­den gaan gebrui­ken om te reflec­te­ren op hun bestaan en hoe ze de toe­komst ver­der gaan invul­len. In 2016 wordt er nog een onder­zoek met IVN en de Uni­ver­si­teit van Wage­nin­gen afge­rond waar­bij de toe­komst, kan­sen en moge­lijk­he­den van buurt­moes­tui­nen en stads­land­bouw in kaart wordt gebracht. Het Doe­Het­Zelf Stap­pen­plan voor nieu­we tuin ini­ti­a­tie­ven is nog tot eind decem­ber 2015 te koop!