‘Zin­Tuin’ prik­kelt de zin­tui­gen

Bij ver­pleeg­huis Van Wij­c­ker­slooth in Oegst­geest is een beslo­ten bin­nen­tuin ont­wor­pen en aan­ge­legd voor de psy­cho­ge­ri­a­tri­sche afde­ling. Bewo­ners met demen­tie kun­nen er op een vei­li­ge en ont­span­nen manier in con­tact komen met de natuur. Bij­zon­der is de samen­wer­king met de naast­ge­le­gen basis­school.
De tuin is tot stand geko­men in opdracht van WWZ-Mari­ën­stae­te-Valent (WMV) en op ini­ti­a­tief van betrok­ken mede­wer­kers en vrij­wil­li­gers van de zorg­in­stel­ling. In het ont­werp van de ‘Zin­Tuin’ staat het prik­ke­len van de zin­tui­gen cen­traal, wat een posi­tief the­ra­peu­tisch effect heeft op de bewo­ners van het cen­trum. Het rui­ken wordt geprik­keld door geu­ren­de krui­den en plan­ten op te nemen, zoals anijs, munt en laven­del. Ook het proe­ven wordt gesti­mu­leerd: men­sen kun­nen pluk­ken van de appels en bes­sen die er groei­en. Heel belang­rijk is natuur­lijk ook het zien. Daar­om is geko­zen voor kleu­ri­ge bloe­men en plan­ten, waar­bij de sei­zoe­nen goed her­ken­baar zijn. Bol­len met gekleur­de bloe­men in de len­te, fraaie bruin- en geel­tin­ten in de win­ter.
Ook het gehoor wordt aan­ge­spro­ken. De strui­ken met bes­sen trek­ken vogels aan en er is een klei­ne voli­è­re met par­kie­ten en kip­pen. Daar­naast is er een licht kla­te­rend water­ele­ment, dat voor een zeke­re dyna­miek zorgt. Bij dit alles zijn de paden goed gemar­keerd. Ieder pad leidt terug naar het begin­punt, dus ver­dwa­len is onmo­ge­lijk.
Bij­zon­der is de samen­wer­king met de Jena­plan­school naast Van Wij­c­ker­slooth. De peda­go­gi­sche tuin van de school is met ‘step­ping sto­nes’ ver­bon­den met de zorg­tuin, zodat con­tac­ten mak­ke­lijk tot stand komen. Af en toe komen kin­de­ren van de basis­school voor prak­tijk­les­sen naar de tuin van Van Wij­c­ker­slooth, tot groot genoe­gen van de bewo­ners van het cen­trum.
 
Bron: Hoek Hove­niers