Groen­links Deven­ter: ONT­te­gel je tuin!

Neder­land ver­steent. Steeds meer men­sen bestra­ten hun tui­nen: zij kie­zen voor ste­nen, kie­zels, beton en kunst­gras in plaats van gras en plan­ten. Die tui­nen lij­ken wel par­keer­plaat­sen… Groen­Links Deven­ter vraagt Deven­te­na­ren om bete­gel­de tui­nen aan te pak­ken en steen te ver­van­gen door groen en bloe­men. In ieder geval 1 vier­kan­te meter. Groen­Links Deven­ter zal bin­nen­kort zelf het goe­de voor­beeld geven door een vier­kan­te meter tuin te ont­te­ge­len en te ver­groe­nen. De meest ver­te­gel­de tuin van Deven­ter neemt de frac­tie onder han­den en men­sen kun­nen hun tegel­tuin hier­voor aan­mel­den bij de frac­tie.

“Elke vier­kan­te meter groen in plaats van grijs is winst voor mens en natuur.”

Ver­steen­de tui­nen lei­den tot:

— de over­be­las­ting van het riool tij­dens hevi­ge regen­bui­en omdat het regen­wa­ter de grond niet kan intrek­ken;
— de opwar­ming van de stad; ste­nen hou­den de warm­te lang vast ter­wijl groen ver­koelt;
— afna­me van de stads­na­tuur: vogels, zoog­die­ren (bij­voor­beeld egels) en insec­ten (bij­voor­beeld bij­en en vlin­ders) heb­ben niets te zoe­ken in een bete­gel­de tuin!.
Groen­Links Deven­ter wenst dat alle tui­nen één eco­lo­gi­sche ver­bin­dings­zo­ne vor­men voor vogels en insec­ten en wil ver­ste­ning tegen­gaan. De angst voor veel onder­houd is vaak niet terecht: je kan ook zelf met vrij sim­pe­le mid­de­len, een fij­ne groe­ne en bloei­en­de tuin aan­leg­gen en onder­hou­den. Zelfs een vier­kan­te meter draagt bij aan een beter stads­kli­maat. Groen­Links roept de Deven­te­na­ren op om hun eigen tuin te ver­groe­nen. Om het goe­de voor­beeld te geven zal de frac­tie bin­nen­kort zelf aan de slag gaan met ont­te­ge­len en ver­groe­nen. Wil je je eigen tuin ont­te­ge­len maar heb je wei­nig geld, natuur­vrees of geen groe­ne vin­gers? Stuur een foto en moti­va­tie (voor 19 juni 2015) naar: fractie@gldeventer.nl. Zij kie­zen de erg­ste ver­te­gel­de tuin uit en komen bin­nen­kort langs om een stuk­je ver­groe­ning te bren­gen!
GL Deven­ter hekelt ove­ri­gens ook de toe­ne­men­de ver­schut­tin­g­ing: op veel plaat­sen heb­ben saaie hou­ten schut­tin­gen  de plaats inge­no­men van natuur­lij­ke heg­gen:

“Een schut­ting hoef je natuur­lijk niet te snoei­en zoals een heg maar is totaal onin­te­res­sant voor de natuur. Wat is er nu mooi­er dan een heg waar­in vogels hun nest­je kun­nen maken en egels  om onder­door kun­nen krui­pen? ”