Hol­land­se tuin in Lazien­ki Park War­schau

Op 27 april 2016, Konings­dag, werd de nieu­we ‘Hol­land­se Tuin’ in het Lazien­ki Park in War­schau offi­ci­eel geo­pend.
Eind 2014 kreeg bureau Niek Roozen van de Neder­land­se Ambas­sa­de in War­schau de opdracht om de ‘Hol­land­se Tuin’ te ont­wer­pen bij de prach­tig geres­tau­reer­de Oran­ge­rie in het Lazien­ki Park in War­schau.
Het Lazien­ki Park in War­schau is één van de belang­rijk­ste toe­ris­ti­sche trek­pleis­ters met veel 18e- en 19e-eeuw­se gebou­wen waar­on­der de Konink­lij­ke Baden, een Romeins geïn­spi­reerd the­a­ter en een water­to­ren. De soms eeu­wen­ou­de tui­nen in het park wer­den alle­maal ont­wor­pen rond­om deze his­to­ri­sche gebou­wen.
Hol­land­se Tuin
‘Hol­land­se Tuin’ ver­wijst in deze niet alleen naar de bro­de­rie­tui­nen uit de 17de-eeuw­se tuin­kunst, maar ook naar de Neder­land­se koning Wil­lem Alexan­der en konin­gin Maxi­ma. Zij bezoch­ten in 2014 tij­dens hun aller­eer­ste staats­be­zoek het park en de Oran­ge­rie. Daar ont­stond het idee dat Neder­land, mede bekend om zijn vak­ken­nis op het gebied van ont­werp, de kwa­li­teit van beplan­ting en het uit­ge­brei­de sor­ti­ment, de tuin onder zijn hoe­de zou nemen.
Niek Roozen maak­te een ont­werp vol­gens his­to­ri­sche lij­nen, maar met beplan­ting toe­ge­past op heden­daag­se manier.
Bron: cgconcept.be