Ver­bor­gen stads­tui­nen van Arn­hem

Gids Alien van Alst (Arn­hem Bin­nen­ste­bui­ten) en foto­graaf Jur­jen Poe­les (Jur­jen Poe­les foto­gra­fie) gin­gen samen op pad in Arn­hem om de leuk­ste en groen­ste plek­jes vast te leg­gen. Hun reis door Arn­hem gaat langs prach­ti­ge groe­ne plek­jes, veel­al ver­bor­gen in de stad. “Oases van groen waar je een ver­koe­lend plek­je kunt zoe­ken tij­dens zomer­se dagen”, geven de ini­ti­a­tief­ne­mers.
De Spij­ker­tui­nen zijn meest­al bij naam wel bekend onder de Arn­hem­mers, maar je moet ze wel weten te vin­den. Ze zijn ont­staan op plek­ken waar vroe­ge­re bebou­wing is afge­bro­ken en waar de bewo­ners van het Spij­kerkwar­tier zelf op het idee kwa­men om daar tui­nen aan te leg­gen. Ze wor­den door de men­sen zelf onder­hou­den en zijn alle negen uniek, waar­on­der de Ach­ter­tuin. Deze tuin is te vin­den in een zij­straat­je van de School­straat (tus­sen nr. 16 en 30) en kijkt prach­tig uit over de 19e eeuw­se, gekleur­de gevel­tjes. Meer infor­ma­tie en de ver­schil­len­de loca­ties van de Spij­ker­tui­nen zijn hier te vin­den
Ver­ti­ca­le tuin
Een aan­ra­der is de ver­ti­ca­le tuin (vlak­bij de Spoor­tuin). Deze tuin is te vin­den in de Bloem­straat in de buurt Spoor­hoek.
Kla­ren­dal
Van­af daar kun je mak­ke­lijk onder de spoor­brug door rich­ting Kla­ren­dal lopen langs de Hom­mel­se­straat. Aan de rech­ter­kant is een ijze­ren hek wat je naar het Luthers Hof­je leidt. “Een heel mooi en rus­tig plek­je zo vlak aan de druk­ke weg. Het waren ooit 22 wonin­kjes gebouwd in opdracht van de Luther­se Kerk, tegen­woor­dig zijn som­mi­ge wonin­gen samen­ge­trok­ken voor meer leef­ruim­te”.
Tal­lo­ze stads­tui­nen
Er zijn natuur­lijk nog tal­lo­ze stads­tui­nen op te noe­men:

  • de boer­de­rij in Sint Mar­ten, ook leuk voor de kin­de­ren
  • de Barok­tuin bij Park Ange­ren­stein
  • de Stei­le Tuin in park Sons­beek

“Pak gewoon eens lek­ker je fiets en ga op ont­dek­kings­tocht. Je eigen stad is vaak mooi­er dan je denkt! Geniet ervan!”, aldus ini­ti­a­tief­ne­mer Alien van Alst.
 
Bron:
Arn­hem Direct