“Wijk­tui­nen zijn de nieu­we buurt­hui­zen.”

Chris­ten­Unie-SGP bur­ger­raads­lid Mark de Boer heeft een ini­ti­a­tief­no­ti­tie inge­diend in de Rot­ter­dam­se gemeen­te­raad om meer ruim­te te geven aan groe­ne wij­ki­ni­ti­a­tie­ven en de bestaan­de wijk‑, moes‑, sier- en speel­tui­nen te bescher­men tegen afbraak. “Het enor­me enthou­si­as­me van tal­lo­ze vrij­wil­li­gers en de bij­zon­de­re ont­moe­tings­plek­ken – groe­ne parel­tjes – die zij op zoveel plek­ken in Rot­ter­dam cre­ëer­den, heb­ben ons geïn­spi­reerd. Iede­re wijk ver­dient zo’n prach­ti­ge groe­ne oase!”, aldus De Boer.
Door de aan­trek­ken­de eco­no­mie drei­gen ech­ter een hoop tui­nen te ver­dwij­nen. Braak­lig­gen­de ter­rei­nen die omge­to­verd zijn tot prach­ti­ge groe­ne ont­moe­tings­plek­ken wor­den weer ordi­nai­re bouw­grond. “Dit is daar­om het moment voor de poli­tiek om de waar­de van deze wijk­tui­nen in te zien. Laten we deze par­ti­ci­pa­tie­prak­tijk koes­te­ren, waar nodig onder­steu­nen en er alles aan doen om in Rot­ter­dam nog veel meer ruim­te te geven aan deze groe­ne wij­ki­ni­ti­a­tie­ven.”
Kie­zen voor groen
Meer ruim­te geven aan groe­ne wij­ki­ni­ti­a­tie­ven zal soms bete­ke­nen dat een bouw­pro­ject niet door kan gaan. De Boer rea­li­seert zich dat dit een rigou­reu­ze maat­re­gel is en het slechts in een enkel geval rea­lis­tisch zal zijn: “Voor de meest ver­steen­de wij­ken moe­ten we deze optie ech­ter niet bij voor­baat uit­slui­ten. Het is heel aan­trek­ke­lijk om ‘ja’ te zeg­gen tegen een ont­wik­ke­laar en daar geld aan te ver­die­nen. Kie­zen voor groen en het behou­den van een wijk­tuin heeft ech­ter ook een bepaal­de waar­de.”
De Chris­ten­Unie-SGP hoopt dat deze ini­ti­a­tief­no­ti­tie aan­zet tot een oprech­te poging om de waar­de en het belang van de Rot­ter­dam­se wijk­tui­nen te kwan­ti­fi­ce­ren zodat er een zui­ve­re afwe­ging kan plaats­vin­den tus­sen bou­wen of groen laten.
Meer ruim­te voor ini­ti­a­tief
De ini­ti­a­tief­no­ti­tie bevat ook diver­se voor­stel­len om op nog veel meer plek­ken in Rot­ter­dam groe­ne wijk­voor­zie­nin­gen te faci­li­te­ren. Zoals bij­voor­beeld het in beheer geven van een stuk park aan wijk­be­wo­ners of het ver­groe­nen van bin­nen­ter­rei­nen van woning­bouw­com­plexen. De Chris­ten­Unie-SGP wil dat het stads­be­stuur een inven­ta­ri­sa­tie gaat maken van al die plek­ken waar wijk­be­wo­ners en maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­tie nieu­we groe­ne wij­ki­ni­ti­a­tie­ven kun­nen ont­plooi­en. “Met één blik op de kaart moet dui­de­lijk zijn waar bewo­ners direct aan de slag kun­nen zon­der eerst weken of maan­den door een bureau­cra­ti­sche molen te moe­ten.”
De Boer hoopt hier­mee ook bestaan­de wijk­tui­nen te hel­pen: “Heel wat tui­nen zul­len tus­sen nu en vijf jaar ver­dwij­nen door het ver­wach­te bouw­ge­weld. Laten we daar niet op wach­ten maar juist voor al die tij­de­lij­ke groen­lo­ca­ties een meer struc­tu­re­le en duur­za­me oplos­sing vin­den. Zodat de ener­gie en de inves­te­rin­gen van al die vrij­wil­li­gers niet ver­lo­ren gaat.”
bron: cusgprotterdam.nl