Tuin helpt bio­di­ver­si­teit te bevor­de­ren

Een tuin gaat pas echt leven als er beest­jes in rond­schar­re­len. Stads­men­sen anno 2018 zijn soms geneigd elk levend wezen te zien als onge­dier­te dat moet wor­den bestre­den, met soms desa­streu­ze gevol­gen. Maar geluk­kig zien we steeds meer in dat enig dier­lijk leven er toch echt bij hoort. Ster­ker nog: bio­di­ver­si­teit – de ver­schei­den­heid aan […]

Bio­di­ver­si­teit in tuin en plant­soen

in Neder­land ver­dwij­nen er elk jaar diver­se plant- en dier­soor­ten. Dit heeft onder ande­re te maken met de opruk­ken­de ver­ste­de­lij­king, indu­stri­a­li­se­ring en schaal­ver­gro­ting in de land­bouw. Toch biedt voor­al de ver­ste­de­lij­king ook moge­lijk­he­den. Een rijk en geva­ri­eerd groen in de stad wordt niet alleen door bur­gers erg gewaar­deerd, maar het kan ook een uit­ste­ken­de bij­dra­ge […]

Fede­ra­tie Broek­pol­der Vlaar­din­gen en Tuin in de Stad win­nen bei­de Groen en Doen

Op 4 decem­ber vond in Slot Loe­ve­s­tein de fina­le en prijs­uit­rei­king van de Groen en Doen prijs­vraag plaats. De jury koos voor Fede­ra­tie Broek­pol­der Vlaar­din­gen en Tuin in de Stad uit Gro­nin­gen, omdat die bei­de pro­jec­ten een gro­te ver­bin­den­de kracht tonen, zowel tus­sen men­sen en orga­ni­sa­ties als tus­sen natuur­ge­bie­den en de stad. Daar­naast was bij […]

Herf­st­o­pe­ning van Haag­se Japan­se Tuin

De Japan­se Tuin op land­goed Clin­gen­dael in Den Haag is weer open. Van 14 tot en met 26 okto­ber 2012 zijn de herfst­kleu­ren in de tuin bewon­de­ren. De rode tin­ten van de Japan­se esdoorns vor­men een mooie com­bi­na­tie met de groe­ne mos­sen. Ook de Japan­se ane­mo­nen staan nu in bloei. De Japan­se Tuin is van gro­te […]

Groe­ne tuin goed­ko­per in aan­leg en onder­houd dan tegel­tuin

Een tegel­tuin lijkt goed­ko­per en mak­ke­lij­ker te onder­hou­den dan een tuin met daar­in veel groen. Maar uit onder­zoek van het Haags Mili­eu­cen­trum blijkt dit niet waar te zijn. Een tuin die deels bestraat is, met ter­ras­sen en paden, en ver­der is beplant met onder­houds­vrien­de­lij­ke plan­ten – juis­te boom op de juis­te plek — is goed­ko­per […]

School­kin­de­ren aan het werk in een edu­ca­tie­ve tuin

Op vier loca­ties in IJs­sel­mon­de, deel­ge­meen­te van Rot­ter­dam, lig­gen Edu­ca­tie­ve Tui­nen, beter bekend onder de naam school­tui­nen. Op deze tui­nen gaan school­kin­de­ren een sei­zoen lang aan de slag met een pro­gram­ma dat spe­ci­aal ont­wik­keld is om direc­te natuur­er­va­ring op te doen. Het ver­wer­ken van de zelf gekweek­te pro­duc­ten is een onder­deel van het pro­gram­ma. Ook […]

Duur­za­me tuin van Nico Wis­sing en Lode­wijk Hoeks­tra op Flo­ri­a­de

Op the­ma­veld Green Engi­ne is tij­dens de Flo­ri­a­de de Duur­za­me Tuin van NL Label te bezoe­ken. Afge­lo­pen vrij­dag teken­den de gere­nom­meer­de tuin­ar­chi­tec­ten van NL Label,  Nico Wis­sing en Lode­wijk Hoeks­tra, het deel­na­me­con­tract met de Flo­ri­a­de orga­ni­sa­tie. De ambi­tie van de tuin die NL Label gaat rea­li­se­ren op de Flo­ri­a­de is om Neder­land te laten zien […]

Hoog­ste ver­ti­ca­le tuin van Amster­dam hangt in Wes­ter­park

Een zee van groen van 100 m² —  zo’n 15 meter hoog — hangt sinds begin mei ver­ti­caal aan een muur in de Van Die­men­straat in het Amster­dam­se Wes­ter­park. De ver­ti­ca­le tuin is begin mei opge­bouwd en bestaat uit 320 wand­te­gels van 50 bij 60 cm. In de tuin zijn maar liefst 60 ver­schil­len­de soor­ten […]

Ver­ti­ca­le tuin voor stads­kan­toor Rot­ter­dam

De plek waar in 2012 begon­nen wordt met de bouw van het nieu­we gedeel­te van het Rot­ter­dam­se stads­kan­toor, gaat tot die tijd fun­ge­ren als een plein. De ont­moe­tings­plaats wordt opge­sierd door een kunst­werk op de gevel van het over­ge­ble­ven deel van het deels gesloop­te gebouw. Omwo­nen­den en onder­ne­mers heb­ben het ont­werp voor deze aan­kle­ding geko­zen: […]

Een tuin geeft kleur aan je leven

Met een tuin geef je let­ter­lijk en figuur­lijk een onge­ken­de hoe­veel­heid kleur aan je leven. Het is een bij­zon­de­re en uit­da­gen­de plek waar de moge­lijk­he­den, onge­acht de afme­ting van de tuin, tot aan de hemel rei­ken. Wie er voor gaat, wacht een rij­ke belo­ning; een groe­ne en bloei­en­de oase dicht­bij huis waar het gonst van […]