Fede­ra­tie Broek­pol­der Vlaar­din­gen en Tuin in de Stad win­nen bei­de Groen en Doen

Op 4 decem­ber vond in Slot Loe­ve­s­tein de fina­le en prijs­uit­rei­king van de Groen en Doen prijs­vraag plaats. De jury koos voor Fede­ra­tie Broek­pol­der Vlaar­din­gen en Tuin in de Stad uit Gro­nin­gen, omdat die bei­de pro­jec­ten een gro­te ver­bin­den­de kracht tonen, zowel tus­sen men­sen en orga­ni­sa­ties als tus­sen natuur­ge­bie­den en de stad.

Daar­naast was bij Fede­ra­tie Broek­pol­der Vlaar­din­gen de bij­dra­ge aan bio­di­ver­si­teit een sterk punt en werd van Tuin in de Stad de onder­ne­men­de kracht geroemd, die vol­gens de jury de kans op een ook eco­no­misch duur­zaam pro­ject ver­sterkt.

Groen in de stad te ont­wik­ke­len
Groen en Doen gelooft in samen wer­ken aan een mooi land­schap. Groen en Doen is een pro­gram­ma van het minis­te­rie van EZ om vrij­wil­li­gers­werk op het gebied van natuur- en land­schaps­be­heer en ‘groen in de stad’ te ont­wik­ke­len en te sti­mu­le­ren.

Web­si­te Tuin in de Stad »

Web­si­te Fede­ra­tie Broek­pol­der »

Bron:
Groen en Doen