School­kin­de­ren aan het werk in een edu­ca­tie­ve tuin

Op vier loca­ties in IJs­sel­mon­de, deel­ge­meen­te van Rot­ter­dam, lig­gen Edu­ca­tie­ve Tui­nen, beter bekend onder de naam school­tui­nen. Op deze tui­nen gaan school­kin­de­ren een sei­zoen lang aan de slag met een pro­gram­ma dat spe­ci­aal ont­wik­keld is om direc­te natuur­er­va­ring op te doen.

Het ver­wer­ken van de zelf gekweek­te pro­duc­ten is een onder­deel van het pro­gram­ma. Ook is er een groeps­tuin waar de kin­de­ren aan het begin van het sei­zoen afspre­ken wat zij hier­mee gaan doen. Op deze manier erva­ren de kin­de­ren inten­sief de rela­tie tus­sen ons voed­sel en waar het van­daan komt. Zo kan het zijn dat er een tuin komt voor bij­voor­beeld groen­te­soep of een piz­za. De kin­de­ren zijn bui­ten op de tui­nen bezig, waar zij meer bele­ven en ont­dek­ken. Bui­ten leren van de natuur; daar kan geen bin­nen­les tegen­op.

50-plus­sers
Op de Edu­ca­tie­ve Tuin aan de Scott­straat en de Pie­ters­dijk is er ook ruim­te voor 50-plus­sers. Zij kun­nen tegen een gerin­ge ver­goe­ding tui­nie­ren. Daar­naast wor­den er publieks­ac­ti­vi­tei­ten geor­ga­ni­seerd.

Bron:
Gemeen­te Rot­ter­dam