Groe­ne tuin goed­ko­per in aan­leg en onder­houd dan tegel­tuin

Een tegel­tuin lijkt goed­ko­per en mak­ke­lij­ker te onder­hou­den dan een tuin met daar­in veel groen. Maar uit onder­zoek van het Haags Mili­eu­cen­trum blijkt dit niet waar te zijn. Een tuin die deels bestraat is, met ter­ras­sen en paden, en ver­der is beplant met onder­houds­vrien­de­lij­ke plan­ten – juis­te boom op de juis­te plek — is goed­ko­per en vraagt min­der ver­zor­ging.

Uit de bere­ke­nin­gen blijkt name­lijk dat de tota­le kos­ten van een bete­gel­de voor­tuin van 8 x 5 meter 950 euro bedra­gen, inclu­sief twee pot­ten met beplan­ting. De tota­le bestra­ting bedraagt 40 m². Van een ver­ge­lijk­ba­re tuin die voor 12,5 m² uit tegels bestaat en de rest uit beplan­ting zijn de tota­le kos­ten €659,50 euro.

Ver­schil
Het ver­schil in kos­ten zit hem met name in de bestra­ting. Bij een bete­gel­de tuin zijn de kos­ten van beton­te­gels of beton­klin­kers 800 euro, uit­gaan­de van 40 m². Wat het onder­houd betreft vraagt een bete­gel­de tuin meer aan­dacht. De plan­ten in pot dient men water te geven met warm weer en die­nen daar­naast bemest te wor­den. Ver­der dient de beplan­ting vaker ver­van­gen te wor­den. Ook het onder­kruid ver­wij­de­ren tus­sen de bestra­ting dient regel­ma­tig uit­ge­voerd te wor­den. Deze werk­zaam­he­den heb je niet bij een groe­ne tuin waar­van de bodem­be­dek­kers vol­groeid zijn.

Meer infor­ma­tie over de bere­ke­nin­gen is hier te vin­den »