Bio­di­ver­si­teit in tuin en plant­soen

in Neder­land ver­dwij­nen er elk jaar diver­se plant- en dier­soor­ten. Dit heeft onder ande­re te maken met de opruk­ken­de ver­ste­de­lij­king, indu­stri­a­li­se­ring en schaal­ver­gro­ting in de land­bouw. Toch biedt voor­al de ver­ste­de­lij­king ook moge­lijk­he­den. Een rijk en geva­ri­eerd groen in de stad wordt niet alleen door bur­gers erg gewaar­deerd, maar het kan ook een uit­ste­ken­de bij­dra­ge leve­ren aan de bio­di­ver­si­teit. Het biedt veel soor­ten insec­ten, vogels en ande­re die­ren nieu­we levens­kan­sen. En boven­dien wordt zo de natuur dicht bij huis gehaald. Het aan­leg­gen van groen in de stad in com­bi­na­tie met goed beheer en de juis­te soor­ten­keu­ze van bomen, strui­ken en vas­te plan­ten is daar­voor essen­ti­eel. Deze bro­chu­re geeft voor­beel­den om groen­voor­zie­ners en beleids­ma­kers daar­toe te infor­me­ren en inspi­re­ren. De bro­chu­re bevat ach­ter­grond­in­for­ma­tie over bio­di­ver­si­teit in de stad en er staan han­di­ge soort­ta­bel­len in van plan­ten die bij­voor­beeld bij­en, vlin­ders of vogels aan­trek­ken. Ook wor­den tips gege­ven over bepaal­de beplan­tings­vor­men en voor­beel­den genoemd van cre­a­tie­ve ini­ti­a­tie­ven van gemeen­tes om bio­di­ver­si­teit te bevor­de­ren.
Klik hier om de bro­chu­re te bekij­ken.