Nieu­we bro­chu­re over bio­di­ver­si­teit in tuin en plant­soen ver­sche­nen

Tij­dens het op 21 okto­ber gehou­den sym­po­si­um ‘Bevorderen dracht­plan­ten in tuin en plant­soen’  bij Heli­con Oplei­din­gen in Nij­me­gen werd de nieu­we bro­chu­re ‘Biodiversiteit in tuin en plant­soen’ gepre­sen­teerd. De bro­chu­re is geschre­ven door Mar­co Hoff­man van Prak­tijk­on­der­zoek Plant & Omge­ving en wordt uit­ge­ge­ven door Plant Publi­ci­ty Hol­land. De bro­chu­re geeft voor­beel­den om groen­voor­zie­ners en beleids­ma­kers […]

Sym­po­si­um ‘Bevor­de­ren dracht­plan­ten in tuin en plant­soen’

De vari­a­tie in sor­ti­ment en daar­mee ook de hoe­veel­heid stuif­­meel- en nec­tar­le­ve­ren­de plan­ten neemt af in het open­baar groen. Mede hier­door holt de bij­en­stand ach­ter­uit. Met het sym­po­si­um Bevor­de­ren dracht­plan­ten in tuin en plant­soen wil de Imker­ver­e­ni­ging Nij­me­gen en omstre­ken de dracht­plan­ten­pro­ble­ma­tiek onder de aan­dacht bren­gen. Daar­naast wordt tij­dens deze bij­een­komst het belang bena­drukt van […]

Ope­ning ver­ti­ca­le tuin en debat­mid­dag over ver­ti­caal groen

Op don­der­dag­mid­dag 14 okto­ber vindt in Arn­hem de ope­ning plaats van de ver­ti­ca­le tuin aan de Bloem­straat. Na de ope­ning vindt er een debat plaats dat als the­ma heeft: ‘Groene gevels en daken kun­nen bin­nen vijf jaar een nor­maal onder­deel wor­den van gebou­wen en de open­ba­re ruim­te’. Voor dit debat zijn men­sen uit drie dis­ci­pli­nes […]

Gro­te belang­stel­ling voor mili­eu­vrien­de­lijk­ste tuin van Rot­ter­dam

Meer dan 150 tuinei­ge­na­ren heb­ben zich inge­schre­ven voor een bezoek van de jury van de mili­eu­vrien­de­lijk­ste tuin van Rot­ter­dam. De win­naar van de wed­strijd krijgt een mili­eu­vrien­de­lijk­ste­tui­nen bokaal en een groen week­eind­je weg. In plaats van gras, strui­ken en bomen komen er steeds meer ste­nen en tegels. Dit is niet goed voor het mili­eu want […]

Ver­ti­ca­le tuin in Bel­gi­sche Has­selt is klaar

De ver­ti­ca­le tuin op de gevel van het pand van Toe­ris­me Has­selt is klaar. Het is een eer­ste rea­li­sa­ties op een open­baar gebouw in Vlaan­de­ren. Het idee rond de ver­ti­ca­le tuin is onder meer ont­staan naar aan­lei­ding van de Euro­pe­se groen­wed­strijd Enten­te Flo­ra­le waar­aan de stad Has­selt mee­doet. De han­gen­de tuin is meer dan uit­slui­tend […]

Prijs­vraag: ‘Wie heeft de mili­eu­vrien­de­lijk­ste tuin van Rot­ter­dam?’

In plaats van gras, strui­ken en bomen kie­zen steeds meer bewo­ners voor  ste­nen en tegels in hun tuin. Dit is niet goed voor het mili­eu, want min­der groen bete­kent min­der vogels, vlin­ders en insec­ten. Daar­naast kan het water de grond niet meer in waar­door er pro­ble­men ont­staan met de afwa­te­ring in de hele stad. Om […]

Plat­form ‘Mooi Deven­ter’ orga­ni­seert ‘mooi­ste tuin’ en ‘mooi­ste boom’ van Deven­ter

Om de inwo­ners van de gemeen­te Deven­ter te betrek­ken bij de groen­com­pe­ti­tie van Enten­te Flo­ra­le, orga­ni­seert het plat­form ‘Mooi Deven­ter’ de com­pe­ti­tie ‘de mooi­ste tuin van Deven­ter’. Ook vindt er een com­pe­ti­tie ‘de mooi­ste boom van Deven­ter’ plaats. Bei­de com­pe­ti­ties wor­den door een vak­kun­di­ge jury beoor­deeld. Deven­ter doet dit jaar mee aan de groen­com­pe­ti­tie van […]

Tui­nen­wed­strijd: ‘Wie heeft de mooi­ste mini-tuin van Limburg?’

Media Groep Lim­burg orga­ni­seert dit jaar voor de vijf­de keer een tui­nen­wed­strijd waar­in deze keer de mini-tuin cen­traal staat. De wed­strijd is inmid­dels al uit­ge­groeid tot een eve­ne­ment waar veel Lim­burg­se tuin­lief­heb­bers naar uit­kij­ken. Deel­na­me is moge­lijk in drie categorieën: de bal­k­on­tui­nen, dak­tui­nen en klei­ne stads­tui­nen (maxi­maal 30 tot 35 vier­kan­te meter).  Een jury, bestaan­de […]

Unie­ke tuin met reva­li­da­tie moge­lijk­he­den

Veel men­sen den­ken bij een  zie­ken­huis aan een ste­rie­le omge­ving zon­der groen. Maar dit beeld raakt ach­ter­haald. De tuin bij het cen­trum voor Reu­ma en Reva­li­da­tie in Rot­ter­dam is daar een voor­beeld van. Het is een tuin gewor­den die aan­trek­ke­lijk is voor men­sen met reu­ma, waar hun wen­sen in ver­werkt zijn, die toe­gan­ke­lijk is voor […]