Duur­za­me tuin van Nico Wis­sing en Lode­wijk Hoeks­tra op Flo­ri­a­de

Op the­ma­veld Green Engi­ne is tij­dens de Flo­ri­a­de de Duur­za­me Tuin van NL Label te bezoe­ken. Afge­lo­pen vrij­dag teken­den de gere­nom­meer­de tuin­ar­chi­tec­ten van NL Label,  Nico Wis­sing en Lode­wijk Hoeks­tra, het deel­na­me­con­tract met de Flo­ri­a­de orga­ni­sa­tie.

De ambi­tie van de tuin die NL Label gaat rea­li­se­ren op de Flo­ri­a­de is om Neder­land te laten zien hoe je duur­za­me tui­nen kunt vorm­ge­ven en inrich­ten. De  tuin van 1.000 m² is een weer­spie­ge­ling van het dage­lijks leven en omvat de 4 thema’s wonen, wer­ken, pri­vé en ‘cityfarming’.

Pro­duct en toe­pas­sing
Voor elk van de 4 thema’s  zijn tal van nieu­we pro­duc­ten en toe­pas­sin­gen bedacht. In Wonen komt bij­voor­beeld een car­port met een dak van solar­pa­ne­len te staan dat dient als oplaad­punt voer een elek­tri­sche auto. Bij het the­ma City­far­ming staat een groot eet­baar tuin­huis met zon­ne­pa­ne­len, groen­tes en krui­den op het dak en er is een pre­sen­ta­tie over NL label. Voor het seg­ment Wer­ken is onder meer een bui­ten­kan­toor bedacht met zon­ne­col­lec­to­ren en er is een alter­na­tie­ve manier van regen­wa­ter­op­vang en –zuivering te zien.

Duur­za­me beplan­tings­mo­ge­lijk­he­den
In de tuin wor­den ook tal van duur­za­me beplan­tings­mo­ge­lijk­he­den getoond en er wordt een pavil­joen gere­a­li­seerd waar bezoe­kers infor­ma­tie kun­nen krij­gen over de toe­ge­pas­te mate­ri­a­len.
Met de inzen­ding op het Flo­ri­a­de­park wil NL Label ken­nis ont­slui­ten over duur­za­me mate­ri­a­len aan zowel de con­su­ment als de vak­man. Dit gebeurt door het ver­haal ach­ter het pro­duct te ver­tel­len in de vorm van een pro­duct­pas­poort. In één oog­op­slag wordt dan hel­der in wel­ke mate een pro­duct recy­cle­baar is, waar het van­daan komt en bij­voor­beeld hoe lang het mee­gaat. Zo wil NL Label inno­va­tie op gang bren­gen bij leve­ran­ciers en pro­du­cen­ten én een bewust­zijn creëren bij de con­su­ment.

Label
NL Label wil een gids zijn waar­mee tuin­pro­duc­ten wor­den beke­ken op de mate waar­in ze duur­zaam zijn en bij­dra­gen aan mili­eu en natuur­vrien­de­lijk­heid. Het label maakt deel uit van een gro­te­re bewe­ging die Wis­sing en Hoeks­tra in gang wil­len zet­ten met het boek dat bin­nen­kort uit­komt genaamd “Spar­ren voor een duur­zaam leven”.

Nico Wis­sing heeft meer dan 25 jaar erva­ring in tuin­ont­werp, ‑aan­leg en ‑onder­houd. Hij geeft lezin­gen in bin­nen- en bui­ten­land en wordt gezien als visi­o­nair in het groen. Ook Lode­wijk Hoeks­tra heeft jaren­lan­ge erva­ring in de groen­sec­tor en is met name bekend gewor­den als tele­vi­sie­tuin­man in tv-programma’s als Eigen Huis en Tuin en Kof­fie­tijd.