Een tuin geeft kleur aan je leven

Met een tuin geef je let­ter­lijk en figuur­lijk een onge­ken­de hoe­veel­heid kleur aan je leven. Het is een bij­zon­de­re en uit­da­gen­de plek waar de moge­lijk­he­den, onge­acht de afme­ting van de tuin, tot aan de hemel rei­ken. Wie er voor gaat, wacht een rij­ke belo­ning; een groe­ne en bloei­en­de oase dicht­bij huis waar het gonst van de vlin­ders, bij­en en ander vlieg­volk.

De web­si­te www.colour-your-life.nl geeft onli­ne uit­ge­brei­de infor­ma­tie over de tuin en tuin­plan­ten. Iede­re maand wordt een nieuw sfeer­vol the­ma toe­ge­voegd aan de site.  Voor iede­re tuin­be­zit­ter of zelfs bal­kon­be­zit­ter is er vol­op inspi­ra­tie te vin­den. Tot en met instruc­tie­film­pjes over snoei­en en plan­ten.

Voor het vak
Voor de vak­han­del is er een spe­ci­aal inge­richt web­si­te gedeel­te waar alle pro­mo­tie­ma­te­ri­a­len staan om de thema’s op de win­kel­vloer in te rich­ten.

Voor de pers is even­eens (na regi­stra­tie) een uit­ge­brei­de infor­ma­tie voor­han­den.

 

Inter­na­ti­o­na­le cam­pag­ne
Colour your life is een inter­na­ti­o­na­le cam­pag­ne ter pro­mo­tie van tuin­plan­ten. Deze cam­pag­ne is gestart in 2010 in tien Euro­pe­se lan­den, en wordt in de lan­den Neder­land, Enge­land, Duits­land en Frank­rijk mede onder­steund door de EU. Per land is een apar­te pro­mo­tie­ka­len­der inge­richt, met voor iede­re maand een tuin­plant of plan­ten­groep in de pro­mo­tie.  Voor een over­zicht www.colour-your-life.eu »