Ver­ti­ca­le tuin voor stads­kan­toor Rot­ter­dam

De plek waar in 2012 begon­nen wordt met de bouw van het nieu­we gedeel­te van het Rot­ter­dam­se stads­kan­toor, gaat tot die tijd fun­ge­ren als een plein. De ont­moe­tings­plaats wordt opge­sierd door een kunst­werk op de gevel van het over­ge­ble­ven deel van het deels gesloop­te gebouw. Omwo­nen­den en onder­ne­mers heb­ben het ont­werp voor deze aan­kle­ding geko­zen: een ver­ti­ca­le tuin die het sei­zoen weer­geeft in de vorm van gro­te bloem­kunst­wer­ken die beves­tigd zijn op de gevel.

Het idee komt van 2012 Archi­tec­ten, dat werd geko­zen uit vier ont­wer­pers.

In 2010 is een deel van het oude stads­kan­toor gesloopt. Het monu­men­ta­le deel uit de jaren ’50 blijft behou­den. Hier­door is ach­ter het stad­huis een nieuw plein in de bin­nen­stad ont­staan. In over­leg met bewo­ners en onder­ne­mers is beslo­ten het plein als ver­blijfs­plek op te leve­ren met bestra­ting, groen en bank­jes.

 

Klik hier voor meer infor­ma­tie »

Bron:
Archi­tec­ten­web