Save the date: Bui­ten Spor­ten Natuur­lijk! sym­po­si­um 19 mei 2016

Over natuur­be­le­ving, bui­ten­spor­ten en het posi­tie­ve effect van de inter­ac­tie tus­sen sport en natuur.
In onze ver­ste­de­lijk­te omge­ving raakt de mens ver­der ver­wij­derd van de natuur. Bui­ten­sport­be­le­ving kan deze kloof over­brug­gen. De natuur daagt ons uit. Bij diver­se bui­ten­spor­ten vormt de inter­ac­tie met de natuur­lij­ke omge­ving de essen­tie van de spor­tie­ve uit­da­ging. Deze omge­ving is daar­bij meer dan de ‘pas­sie­ve’ ruim­te waar­in de sport wordt beoe­fend.
Natuur­be­le­ving en sport­be­le­ving gaan hand in hand. De bij­dra­ge aan ons wel­zijn is groot. De toe­ge­voeg­de waar­de van bewe­gen in de natuur is op veel onder­zoeks­ter­rei­nen weten­schap­pe­lijk bewezen.Het levert posi­tie­ve bij­dra­gen aan licha­me­lij­ke en gees­te­lij­ke gezond­heid, cog­ni­tie­ve vaar­dig­he­den en soci­a­le cohe­sie.
Het sym­po­si­um Bui­ten Spor­ten, Natuur­lijk! is gericht op het ver­der uit­die­pen van de rela­tie tus­sen sport en natuur­be­le­ving.
Wat is de gezond­heids­waar­de van spor­ten in de natuur?Waar en hoe wor­den sport en natuur­be­le­ving nu reeds suc­ces­vol gecom­bi­neerd? Hoe kan het unie­ke karak­ter van bui­ten­spor­ten beter wor­den gecom­mu­ni­ceerd? Hoe kan samen­wer­king tus­sen de sport­sec­tor en de natuur­sec­tor wor­den gesti­mu­leerd? Wel­ke orga­ni­sa­ties staan open voor nieu­we samen­wer­kin­gen?
Sport en natuur, ver­bon­den in bele­ving
Men­sen die vol­doen­de spor­ten en bewe­gen heb­ben min­der kans op gezond­heids­klach­ten. Daar­om sti­mu­leert de Rijks­over­heid men­sen om meer te spor­ten en een gezon­de leef­stijl te ont­wik­ke­len. Het Nati­o­naal Pro­gram­ma Pre­ven­tie ‘Alles is Gezond­heid’ moet ervoor zor­gen dat men­sen gezon­der gaan leven, bij­voor­beeld door vol­doen­de te bewe­gen in de natuur. De sport­sec­tor kan hier­aan bij­dra­gen door een goed sport­aan­bod en bewee­gaan­bod te bie­den waar­in bele­ving cen­traal staat.
Sport is van alle tij­den. De ver­an­de­rin­gen in de samen­le­ving zijn ech­ter van gro­te invloed op de manier waar­op sport wordt beleefd. Het indi­vi­du dat wil spor­ten, staat cen­traal. Dit vraagt om aan­pas­sing van de sport­sec­tor. Sport als bele­ving én gezon­de leef­stijl wordt steeds belang­rij­ker. Om de opti­ma­le omstan­dig­he­den hier­voor te ont­wik­ke­len, is samen­wer­king met ande­re sec­to­ren nodig. Nieu­we part­ners, nieu­we per­spec­tie­ven.
Natuur is de basis onder onze wel­vaart en ons wel­zijn. Natuur hoort mid­den in de samen­le­ving thuis, want de natuur die men­sen belang­rijk vin­den, is veel meer dan de natuur bin­nen bescherm­de natuur­ge­bie­den. Natuur­be­le­ving staat daar­om cen­traal in de Rijks­na­tuur­vi­sie ‘Natuur­lijk ver­der’. Van natuur bescher­men tegen de samen­le­ving naar ver­ster­king van natuur door de samen­le­ving!