Sym­po­si­um Vrije tijd en gebieds­ont­wik­ke­ling: van visie naar prak­tijk

Op 21 april orga­ni­se­ren STIRR, Ken­nis­cen­trum Recre­a­tie, Inno­va­tie­net­werk en Telos een groot sym­po­si­um over vrije tijd en gebieds­ont­wik­ke­ling. De rol van regi­o­na­le beeld­ver­ha­len staat hier­bij cen­traal.

In tal van regio’s heb­ben onder­ne­mers in vrije tijd en toe­ris­me, samen met over­he­den en ande­re orga­ni­sa­ties, de uit­da­ging opge­pakt om gebieds­ont­wik­ke­ling vorm te geven. Reden genoeg om erva­rin­gen uit te wis­se­len. Wel­ke rol heeft de vrije­tijds­sec­tor bij gebieds­ont­wik­ke­ling en de finan­cie­ring van natuur en land­schap? Hoe pas­sen regi­o­na­le beeld­ver­ha­len in het pro­ces? Op wel­ke manie­ren wer­ken over­he­den en onder­ne­mers samen? Wel­ke stap­pen wil­len we in de toe­komst zet­ten? 

Balans opma­ken
Vijf jaar na het VROM raad­ad­vies ‘Groeten uit Hol­land’ wordt op dit sym­po­si­um de balans opge­maakt. Onder lei­ding van dag­voor­zit­ter Astrid Fei­ter geven experts en erva­rings­des­kun­di­gen hun visie. Spre­kers zijn onder ande­re Hans Mom­maas, hoog­le­raar Vrije­tijds­we­ten­schap­pen UvT Til­burg, Ralf Ebert, direc­teur STA­Dart en John Jor­rits­ma, CdK in Fries­land en voor­zit­ter van STIRR. Tij­dens de dis­cus­sie delen prak­tijk­men­sen hun erva­rin­gen met de deel­ne­mers.

Inter­ac­tie­ve work­shops
’s Mid­dag staat de onder­ne­mers­prak­tijk cen­traal in inter­ac­tie­ve work­shops. Onder­wer­pen zijn onder meer: inno­va­tie­ve ver­dien­mo­del­len, vita­le coa­li­ties, aan­slui­ten bij overheidsagenda’s; en pro­duc­tief inves­te­ren in natuur en land­schap.

Deel­ne­mers aan het sym­po­si­um maken tevens ken­nis met regi­o­na­le beeld­ver­ha­len die in ont­wik­ke­ling zijn. Bij­voor­beeld: Dijk van een Del­ta, Frie­se Meren, Drecht­ste­den, Utrecht­se Heu­vel­rug, Park­stad Lim­burg, Kamers van Over­ijs­sel, Bos­sen van Bezin­ning, Velu­we, Water Rijk en Lei­su­re City Zoe­ter­meer.

Het sym­po­si­um vindt plaats op Scha­tei­land Zeu­me­ren te Voort­hui­zen.

Klik hier voor meer infor­ma­tie en over het aan­mel­den »