Sym­po­si­um Groen Licht: groe­ne archi­tec­tuur leeft

Hoe kun­nen we samen een nieu­we duur­za­me wereld bou­wen? Door te leren van de natuur! Func­ti­o­neel groen in de gebouw­de omge­ving is het cre­do voor nu en de toe­komst. Groen en dag­licht vita­li­se­ren, we wor­den er fit­ter, cre­a­tie­ver en aler­ter door. En groen biedt belang­rij­ke kan­sen voor het bin­nen­mi­li­eu en ener­ge­ti­sche sys­te­men in gebou­wen. Om let­ter­lijk groen licht voor func­ti­o­neel groen in de archi­tec­tuur te geven orga­ni­seert Knoop­punt Bou­wen met Groen op 22 mei het sym­po­si­um Groen Licht op de Flo­ri­a­de.

Inter­na­ti­o­na­le topar­chi­tec­ten
Laat u inspi­re­ren door inter­na­ti­o­na­le topar­chi­tec­ten en hun kijk op de samen­hang tus­sen gebou­wen, beplan­ting, natuur en eco­sys­te­men. Het pro­gram­ma van het sym­po­si­um is uit­ge­breid: Michael Paw­lyn (UK), Mar­tin Haas (Behnisch Archi­tek­tur, Duits­land), Luis de Gar­ri­do (Span­je) en Tor­ben Thy­re­god Jens­sen (VELUX, Den­e­mar­ken) komen naar de Flo­ri­a­de om een over­zicht te geven van wereld­wij­de trend­set­ten­de groen- en dag­licht­toe­pas­sin­gen. Om func­ti­o­ne­le groen- en dag­licht toe­pas­sin­gen te rea­li­se­ren moe­ten ont­wer­pers, bou­wers en groen­pro­fes­si­o­nals kij­ken en wer­ken van­uit samen­hang.

Van groen­toe­pas­sing tot eco­sys­teem
Behnisch staat bekend om prach­ti­ge en func­ti­o­neel goed wer­ken­de groen­toe­pas­sin­gen in en aan gebou­wen, zoals bij­voor­beeld het Lumen gebouw in Wage­nin­gen. Luis de Gar­ri­do heeft zich toe­ge­legd op ‘Arti­fi­ci­al Natu­re Archi­tec­tu­re’, een sys­teem waar­in natuur­lij­ke eco­sys­te­men wor­den nabootst in gebou­wen. Michael Paw­lyn bereik­te een door­braak met het Eden pro­ject, waar­in een oud mijn­ge­bied werd omge­vormd tot een bota­ni­sche tuin met bij­zon­de­re kas­sen. Dit bracht hem tot het inzicht dat groen een onmis­baar com­po­nent in de archi­tec­tuur moet zijn. Samen­wer­ken met de natuur is een hele effi­ci­ën­te manier om duur­zaam­heid en vita­li­teit in gebou­wen te rea­li­se­ren. Tor­ben Thy­re­god geeft ten slot­te van­uit zijn mon­di­a­le focus een toe­lich­ting op trends en ont­wik­ke­lin­gen van groen en dag­licht in de archi­tec­tuur.

Inspi­re­ren en ont­moe­ten
Het sym­po­si­um is bedoeld voor pro­fes­si­o­nals uit de ontwerp‑, bouw- en groen­sec­tor, en voor beleids­ma­kers en advi­seurs op het gebied van bouw en groen. Laat u inspi­re­ren door uit­ge­kien­de groen- en dag­licht­toe­pas­sin­gen, en neem de tijd om col­le­ga-pro­fes­si­o­nals te ont­moe­ten. Voor meer infor­ma­tie over het pro­gram­ma en de spre­kers en voor aan­mel­den kijk op www.knooppuntbouwenmetgroen.nl.